Sopimusten vaikutukset

Toteutetuilla säästötoimilla merkittävät energiavaikutukset

Sopimusalakohtaisiin vuoden 2006 vuosiraportointitietoihin perustuen on sopimusyrityksissä ja -yhteisöissä vuoden 2006 loppuun mennessä toteutettujen säästötoimenpiteiden vaikutus ollut yhteensä noin 7,7 TWh/a (sähkö 1,7 TWh/a, lämpö+polttoaineet 6,0 TWh/a), joka vastaa yli 380 000 omakotitalon vuotuista sähkö- ja lämpöenergiankulutusta laskettuna tavanomaisen omakotitalon kulutuksella 20 000 kWh/a.

Toteutettujen säästötoimien energiansäästövaikutuksesta 81 % (6,24 TWh/a) on raportoitu teollisuuden säästösopimukseen liittyen. Voimalaitosalan osuus toteutettujen toimenpiteiden säästövaikutuksesta on 15 % (1,14 TWh/a). Loput, vajaa neljä prosenttia, toteutettujen toimenpiteiden säästövaikutuksesta raportoitiin kaukolämpöalalla (0,09 TWh/a), kuntasektorilla (0,08 TWh/a), sähkön siirto- ja jakelualalla (0,08 TWh/a) sekä kiinteistö- ja rakennusalalla (0,05 TWh/a).

Eri sopimusaloilla toteutettujen säästötoimenpiteiden kautta saavutettu vuosisäästö energiakustannuksissa on noin 150 miljoonaa euroa arvioituna keskimääräisellä lämmön ja polttoaineiden hinnalla 15 €/MWh ja sähkön keskihinnalla 35 €/MWh. Säästötoimenpiteiden toteuttamiseksi on esim. teollisuudessa tehty vastaavasti yli 295 miljoonan euron ja voimalaitosalalla noin 70 miljoonan euron investoinnit.
sopimusten-energiansaastova
Kuva. Kumulatiivinen teollisuuden, energia-alan, kuntien sekä kiinteistö- ja rakennusalan raportoimien toteutettujen säästötoimenpiteiden energiansäästövaikutus raportointivuosina1998–2006.

Energiansäästösopimustoiminnalla saavutetut säästöt jäivät kokonaisuudessaan edellistä vuotta pienemmäksi. Sähkön säästö oli edelleen kasvanut edellisestä vuodesta, joten säästön väheneminen kohdistui lämmön ja polttoaineen säästöihin. Lämmön ja polttoaineiden säästöt olivatkin alle puolet edellisestä vuodesta ja alhaisimmat koko sopimuskaudella. Edelleen ilahduttavaa oli voimalaitosalan sähkönsäästö, joka jatkoi kasvuaan edellisestä vuodesta.


Harkittavana olevan säästöpotentiaalin toteutumisessa haastetta

Toteutuneen säästön lisäksi raportoitiin toteutettavaksi päätettyjä toimenpiteitä, joiden säästöpotentiaali on yhteensä eri sopimusaloilta noin 1,5 TWh/a. Tästä säästöpotentiaalista suurin osa, yli 90 %, on raportoitu teollisuuden ja voimalaitosalan sopimuksissa, teollisuuden osuuden ollessa yli 70 %. Päätettyjen toimenpiteiden säästöpotentiaali jatkoi hieman nousuaan edellisestä vuodesta, mutta kaiken kaikkiaan sen vaihtelu on eri vuosina ollut melko pientä.

Toteutettujen ja päätettyjen toimenpiteiden lisäksi raportoitiin harkittavaksi luokiteltuja säätötoimenpiteitä, joiden säästöpotentiaali oli yhteensä 5,5 TWh/a. Harkittavien toimenpiteiden osuus on pysynyt ennallaan. Tämän säästöpotentiaalin, joka vastaa lähes 70 % jo toteutuneesta säästöstä, muuttaminen toteutuvaksi säästöksi on suuri mahdollisuus ja toisaalta myös haaste kaikille osapuolille. Potentiaalin toteutumiseksi mahdollisuuksia voisi löytyä myös esimerkiksi ESCO-mallin hyödyntämisestä investointien toteuttamisessa.

Energiansäästöarvio ylitetty selvästi

Säästösopimusjärjestelmää käynnistettäessä arvioitiin kokonaissäästöpotentiaalin eri säästösopimusalueilla vuoden 2005 lopussa olevan noin 11 TWh, josta sähköenergian osuus olisi noin kymmenen prosenttia. Tästä säästöpotentiaalista arvioitiin vuoteen 2010 mennessä toteutuvaksi noin puolet.

Jo vuoden 2004 loppuun mennessä raportoitujen toteutettujen toimenpiteiden kumulatiivinen säästövaikutus (6,1 TWh/a) ylitti alkuperäisen säästötoimenpiteiden toteutuma-arvion. Vuoden 2006 lopussa vastaava säästövaikutus oli 7,7 TWh/a, mikä on jo lähes 40 % enemmän kuin alun perin arvioitiin. Sähkön osuus tähän mennessä raportoidusta toteutuneesta säästöstä on viime vuosina kasvanut erityisesti voimalaitosalalla tapahtuneen vilkastumisen takia ja oli vuoden 2006 lopussa  22 %.

Hiilidioksidipäästöt vähentyneet

Ilmastostrategiassa ja siihen liittyvässä energiansäästöohjelmassa 2003-2006 on kaikilla energiansäästötoimilla saavutettavaksi kasvihuonekaasujen alentamistavoitteeksi asetettu 3-4 miljoonaa CO2-tonnia. Energiansäästösopimuksilla oletettiin olevan merkittävä rooli ko. tavoitteen saavuttamisessa.

Energiansäästösopimuksissa raportoitujen energiatehokkuus-toimenpiteiden CO2-päästöjen vähenemävaikutukset ovatkin merkittävät. Niiden hiilidioksidipäästöjä vähentävä vaikutus oli vuoden 2006 lopussa selvästi yli kaksi kolmasosaa edellä esitetystä 3-4 miljoonan CO2-tonnin alentamistavoitteesta.

Tähän mennessä toteutettujen säästötoimenpiteiden vuotuiset vaikutukset hiilidioksidipäästöjen (CO2) vähenemiseen ovat 2,1-2,9 miljoonaa CO2-tonnia, riippuen siitä käytetäänkö laskennassa sähkön CO2-päästökertoimena keskimääräistä kerrointa 200 kgCO2/MWh vai marginaalipäästöihin perustuvaa kerrointa 700 kgCO2/MWh. Lämmön ja polttoaineiden keskimääräisenä CO2-päästökertoimena käytetään 290 kgCO2/MWh, jossa on huomioitu toteutuneen säästön jakautuminen eri sopimusaloille.


Sivua päivitetty viimeksi 4.8.2015

Tulosta sivu

Muualla palvelussa