Muut tiedotteet 2013


18.12.2013 13.00

TEM: Tuulivoiman edistämistyöryhmä luovutti raporttinsa Vapaavuorelle

Tuulivoimarakentamisen edistämisen keskeisimmät haasteet liittyvät meluun, kaavoitukseen, ympäristövaikutuksen arviointiin, lupamenettelyjen yhteensovittamiseen ja sujuvoittamiseen sekä rakentamisen paikallisen hyväksyttävyyden lisäämiseen. Näitä kysymyksiä pohtinut tuulivoiman edistämistyöryhmä luovutti 18.12.2013 ehdotuksensa elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle.

Työ- ja elinkeinoministeriön toukokuussa 2012 asettaman työryhmän tehtävänä oli vähentää tuulivoimarakentamiseen liittyviä esteitä ja rajoitteita sekä sovittaa yhteen eri ministeriöiden hallinnonalojen tavoitteita. Työryhmän toimikauden aikana eri hallinnonalat ovat tehostaneet toimiaan hallinnollisten esteiden purkamiseksi. Vuoropuhelu on tiivistynyt ja eri hallinnonalojen intressejä on onnistuttu sovittamaan yhteen.

Työryhmän ehdotuksista suurin osa koskee ympäristöministeriön, puolustusministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonaloja.

Tuulivoimarakentamisen kannalta keskeisin kysymys on tuulivoimaloiden melua koskevat suunnitteluohjearvot ja niiden soveltaminen. Meluun liittyvä työ jatkuu myös työryhmän toimikauden päätyttyä. Tuulivoimarakentamisen ulkomelutasoa koskevista suunnitteluohjearvoista on tarkoitus antaa TEM:n, YM:n ja STM:n yhteistyönä valmisteltu valtioneuvoston asetus keväällä 2014.

Työryhmä katsoo, että melun osalta valtakunnallisella tasolla ei ole tarkoituksenmukaista määrittää tiettyä minimietäisyyttä tuulivoimaloiden ja asutuksen välille. Tarvittava etäisyys on perusteltua määrittää tapauskohtaisesti maaston muodot ja muut alueelliset ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kaavoituksen ja lupamenettelyjen yhteydessä.

Erityistä kehittämistarvetta liittyy myös kaavoitus-, ympäristövaikutusten arviointi- ja lupamenettelyjen tehostamiseen ja niiden sujuvaan yhteensovittamiseen. Tämä edellyttää viranomaisten yhteistyön kehittämistä sekä viranomaisten ja toiminnanharjoittajien koulutusta.

Työryhmä esittää jatkotarkasteluun menettelyä, joka korvaisi turhan kaavoituksen silloin, kun ei ole kaavoitusta edellyttävää maankäytön yhteensovittamisen tarvetta eli maankäytön tarpeet voidaan sovittaa riittävästi yhteen lupamenettelyssä.

Edistämistyön jatkuvuuden varmistamiseksi työryhmä esittää, että TEM ja YM kutsuvat tarpeen mukaan koolle sidosryhmät pohtimaan tuulivoimarakentamiseen liittyviä kysymyksiä. Tarkoituksena on jatkaa aktiivista vuoropuhelua eri teemojen ja konkreettisten aiheiden äärellä.

Työryhmä esittää myös, että TEM ja YM yhdessä tuulivoima-alan toimijoiden kanssa järjestäisivät tarvittaessa koulutusta, jotta voidaan parantaa eri osapuolien osaamista ja yhteistyötä tuulivoimahankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

ELY-keskusten yhteyteen esitetään perustettavaksi valtakunnallinen neuvontapiste antamaan tuulivoimarakentamisen menettelyihin liittyvää neuvontaa. Neuvontapisteen perustaminen edellyttää asianmukaista resursointia.

Merituulivoimahankkeiden osalta ehdotetaan selvitettäväksi mahdollisuuksia vesi- ja rakennusluvan yhteensovittamiseksi. Lisäksi arvioidaan, onko asiassa merkitystä, jos hanke kaavoitetaan. YVA-asetuksen tuulipuiston 30 MW:n tehorajan toimivuutta ja muuttamistarvetta selvitetään.

Kuntien huomiota kiinnitetään siihen, että tuulivoimarakentaminen vaatii ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan vain, jos voimala voi aiheuttaa naapuristolleen kohtuutonta rasitusta melu- tai välkevaikutuksina. Voimalan maisemavaikutukset eivät aiheuta ympäristöluvan tarvetta.

Työryhmä kehottaa hankekehittäjiä panostamaan hankkeiden paikallisen hyväksynnän lisäämiseen. Hyväksyttävyyttä voidaan lisätä varhaisella tiedottamisella, ihmisten aidolla kohtaamisella, huoliin vastaamalla ja ottamalla ihmiset aidosti mukaan hankkeiden suunnitteluun. Alan etujärjestöjä kehotetaan kokoamaan hanketoimijoille suunnattu ohje keinoista yleisen hyväksyttävyyden lisäämiseksi.

Työryhmä kannustaa tuulivoimayrittäjiä ottamaan käyttöön maankäyttökorvausmallin tai jonkin muun järjestelmän osana paikallisen hyväksyttävyyden lisäämistä. Suomen Tuulivoimayhdistys ry on jo valmistellut ohjeen maankäyttökorvauksesta maanomistajille ja lähietäisyydellä sijaitsevien tonttien omistajille.

Tuulivoimakehityksen tueksi ehdotetaan perustettavaksi tutkimusohjelma tuulivoiman tuotannon edellytysten, yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden ja kilpailukyvyn kehittämiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö nimitti toukokuussa 2012 tuulivoiman edistämistyöryhmän lisäksi tuulivoiman edistämistä ja tutkavalvontaa yhteen sovittavan työryhmän. Sen työn pohjalta on säädetty laki tuulivoiman kompensaatioalueista. Ensimmäisenä on perustettu Perämeren alueelle tuulivoimarakentamisen tutkaesteet poistava 2 425 neliökilometrin kompensaatioalue.

Lokakuun lopussa Suomessa oli 192 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 366 MW. Viime vuonna tuulivoimalla tuotettiin lähes 0,5 TWh sähköä, mikä oli noin 0,6 % Suomen sähkönkulutuksesta. Tuulivoiman kuuden terawattitunnin tuotantotavoite vuonna 2020 edellyttää noin 800-1 000 uutta tuulivoimalaa. Lisäksi eduskunnan viime viikolla hyväksymän energia- ja ilmastostrategian mukaan tuulivoiman tuotantotavoite vuonna 2025 on jo 9 terawattituntia.

Tuulivoiman edistämistyöryhmän esittelykalvot 18.12.2013

Tuulivoiman edistämistyöryhmän loppuraportti (pdf) (468.8 KB)(18.12.2013)

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM, 029 506 4819

ylitarkastaja Annukka Saari, TEM, puh. 029 506 4189


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.