Muut tiedotteet 2015


12.10.2015 14.00

Työterveyslaitos ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Tuulivoimaloiden äänen häiritsevyyttä tutkittiin Suomessa – kahden tuulivoima-alueen välillä suuria eroja

Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin miten tuulivoimaloiden ääni koetaan kahden kilometrin etäisyydellä kahdella eri tuulivoima-alueella. Tutkimustulokset osoittavat, että paikalliset erot tuulivoiman ja tuulivoimaloiden äänen kokemisessa ovat suuria. Aiempien tutkimustulosten tapaan tutkimuksen tulokset vahvistavat, että äänilähteen läheisyys ei yksin selitä äänen häiritsevyyttä. Tutkimuksessa löydettiin myös uusi muuttuja, joka oli yhteydessä äänen häiritsevyyden kokemisen kanssa.

Työterveyslaitoksen (TTL) toteuttamassa tutkimuksessa haastateltiin tuulivoimaloista kahden kilometrin säteellä asuvia henkilöitä kahden saman hanketoimijan rakentaman modernin tuulivoima-alueen luona. Kokemukset vaihtelivat alueiden välillä erittäin paljon: toisella alueella tuulivoima ja tuulivoimaloiden ääni koettiin selvästi myönteisemmin kuin toisella alueella. Kielteisemmin tuulivoimaan suhtautuvalla alueella tuulivoima-alueen rakentaminen oli jatkumoa negatiiviseksi koetulle muutokselle alueen kehityshistoriassa, kun taas positiivisempien kokemusten alueella muutoksen koettiin tuovan hyötyä ja elinvoimaa kyläyhteisölle.

Kokonaisotannan mukaan suurin osa asukkaista ei koe äänestä häiriötä kahden kilometrin etäisyydellä voimaloista. Sisätiloissa häiriötä koki noin 5 % vastaajista, kun äänitaso oli ulkona alle 40 dB. Tutkimustuloksista käy ilmi, että tuulivoimaloiden äänen häiritsevyys ei yksinomaan riipu äänitasosta. Äänitason lisäksi äänen häiritsevyyden kokemiseen ovat yhteydessä useat muut tekijät, kuten asenne tuulivoimaa ja sen maisemavaikutuksia kohtaan sekä huoli mahdollisista terveysvaikutuksista.

Uutena äänen häiritsevyyteen yhteydessä olevana tekijänä nousi esille koettu luottamus paikallisia virkamiehiä ja hanketoimijaa kohtaan: tuulivoimaan myönteisemmin suhtautuvalla alueella myös luottamus näitä toimijoita kohtaan oli merkittävästi suurempi kuin negatiivisemmin tuulivoimaan suhtautuvalla alueella.

Tiedeyhteisö on erittäin yksimielinen siitä, että tuulivoimaloiden äänellä ei ole havaittu olevan suoria terveysvaikutuksia alle 45 dB äänitasoilla. Kuitenkin, jos huoli terveysvaikutuksista saa vallan, voivat kielteiset odotukset ja uskomukset äänen terveysvaikutuksesta aiheuttaa tai lisätä oirekokemuksia. Suomessa lainsäädäntö linjaa, että tuulivoimaloiden äänitason tulee asuinympäristöjen ulkotiloissa alittaa yöllä 40 dB. ”Uudet tutkimustulokset antavat tukea Valtioneuvoston elokuussa asettamalle 40 dB yöajan ääniohjearvolle,” toteaa TTL:n vanhempi tutkija Valtteri Hongisto.

Tuulivoimalat ja niiden aiheuttama ääni on Suomessa suhteellisen uusi ilmiö, johon liitetään helposti uskomuksia, joilla ei ole tieteellistä pohjaa. On erittäin tärkeää, että Suomessa tehdään jatkossakin tieteellistä tutkimusta tuulivoimaloiden vaikutuksista.

Lähde:

Hongisto V., Suokas M., Varjo J., Yli-Kätkä V.-M., Tuulivoimalamelun häiritsevyys kahdella tuulivoima-alueella, Ympäristö ja Terveys -lehti, 6 2015, 54-59.

Lataa pdf Ympäristö ja Terveys -lehden artikkelista: Tuulivoimalamelun häiritsevyys kahdella tuulivoima-alueella

Lisätiedot:

Työterveyslaitos
vanhempi tutkija Valtteri Hongisto, puh. 040 5851 888

Suomen Tuulivoimayhdistys ry
puhenjohtaja Jari Suominen, puh. 050 595 6780


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 9.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.