Motivan uutiset 2018


8.3.2018 11.00

Fiksut hankinnat avainasemassa liikkumisen ja kuljetusten murroksessa

Julkinen sektori hankkii merkittäviä määriä erilaisia ajoneuvoja ja kuljetuksia, kuten henkilö- ja tavarakuljetuksia. ELY-keskukset sekä muut palvelusopimusasetuksen mukaiset toimivaltaiset viranomaiset taas kilpailuttavat joukkoliikennepalveluja. Julkiset hankinnat voivat vauhdittaa vähäpäästöisten ajoneuvojen ja kuljetusten yleistymistä.

Julkisen sektorin tilaamissa kuljetuspalveluissa kalusto vaihtelee henkilöautoista pakettiautoihin ja raskaaseen kalustoon. Kuljetuspalvelun tarjoajalla on kaluston ympäristöominaisuuksien lisäksi mahdollisuus vaikuttaa omalla suunnittelulla, seurannalla, ajotavallaan ja kaluston huollolla palvelun haitallisiin ympäristövaikutuksiin.

– Kuljetuspalveluiden merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat hiilidioksidipäästöt sekä terveydelle haitalliset hiukkaspäästöt. Palveluiden tilaajana kunta voi vauhdittaa vähäpäästöisten ajoneuvojen ja kuljetusten yleistymistä ratkaisevasti, muistuttaa asiantuntija Elina Ojala Motivasta.

Liikenne tuottaa viidenneksen Suomen kaikista hiilidioksidipäästöistä. Vuonna 2013 tämä oli noin 13 miljoonaa tonnia kansainvälinen liikenne ja raideliikenteen sähköntuotanto mukaan lukien. Tästä tieliikenteen osuus oli yli 90 prosenttia. Yli puolet terveydelle haitallisista hiilimonoksidi- eli häkäpäästöistä ja noin puolet hiilivety- ja typenoksidipäästöistä on peräisin liikenteestä.

Vaikka merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät ajoneuvojen käytön aikaisista päästöistä, ajoneuvon elinkaaren aikana syntyy kuitenkin paljon muitakin haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka liittyvät raaka-aineiden louhintaan, ajoneuvon käytöstä ottamiseen ja renkaiden sekä voiteluöljyjen haitallisiin aineisiin. Samanaikaisesti kun ajoneuvot kehittyvät koko ajan ympäristön kannalta paremmiksi, niiden ja liikennesuoritteen määrä kuitenkin lisääntyy. Kun myös hiilidioksidin määrä ilmakehässä yhä kasvaa, käynnissä on eräänlainen kilpajuoksu.

Uudet liikennepalvelut avuksi päästötalkoissa

– Ympäristönäkökohdat voisivat painottua enemmän ajoneuvojen ja kuljetusten julkisissa hankinnoissa. Etenkin pienissä kunnissa vaihtoehtojen vähäisyys tarjonnassa saa hankkijat väljentämään ympäristökriteereitä. Myös osaamisessa ja tietämyksessä paljastui puutteita, toteaa nuorempi asiantuntija Taneli Varis Motivasta.

Tällaisia tuloksia saatiin toukokuussa valmistuneessa selvityksessä, jossa Motiva kartoitti Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) toimeksiannosta julkisen sektorin hankintayksiköiden kokemuksia ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta. Selvityksessä kartoitettiin myös julkisten hankintayksiköiden tiedon ja neuvonnan tarpeita.

Sen mukaan julkisen sektorin toimijat ovat kyllä kiinnostuneita erilaisista tavoista tehostaa logistiikkaa ja ajoneuvojen käyttöä. Etenkin kuljetusten yhdistäminen ja liikkumisen uudet palvelut näyttäisivät lisääntyvän tulevaisuudessa. Kuljetusten yhdistäminen saattaa kuitenkin toisinaan törmätä niin käytännöllisiin kuin lainsäädännöllisiinkin esteisiin.

– Kuljetusten yhdistäminen on käytännönläheinen keino optimoida kustannuksia ja kuljetusreittejä. Samalla on mahdollista vaikuttaa kuljetusten energiatehokkuuteen. Kuntien kannattaa myös pohtia, miten uusilla liikenteen palvelumalleilla voidaan luoda uutta ja vähäpäästöistä liiketoimintaa, Ojala toteaa.

Uudet käyttövoimaratkaisut ja liikenteen palvelut kiinnostavat erityisesti suurimpia kuntia. Vaihtoehtoisista käyttövoimista eniten kiinnostusta herättävät tällä hetkellä täyssähköautot sekä ladattavat hybridit. Uusien käyttövoimaratkaisujen yleistymistä rajoittavat vielä uutta teknologiaa edustavien ajoneuvojen korkeammat hankintahinnat ja toisaalta hankkijoiden asenteet sekä lataus- ja tankkausinfrastruktuurin puute.

Selvityksen mukaan vuonna 2012 voimaantullut laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa on epäselvä monissa organisaatioissa, joten lisäviestintää siitä tarvitaan. Kyseinen laki velvoittaa huomioimaan ajoneuvo- ja henkilökuljetuspalveluhankinnoissa energiankulutuksen, hiilidioksidipäästöt sekä säännellyt pakokaasupäästöt.

Ajoneuvojen Euro-päästöluokitus usein vähimmäisvaatimusten perustana

Lain vaatimista energia- ja ympäristövaatimuksista oli vastausten perusteella parhaiten osattu soveltaa typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöjä kuvaavaa Euro-päästöluokitusta. Huomattavasti vähemmän asetetaan vaatimuksia, jotka koskevat energiankulutusta ja niihin kytkeytyviä hiilidioksidipäästöjä.

Tämä saattaa johtua tiedonpuutteesta. Osassa vastauksista kävi nimittäin ilmi, että Euro-päästöluokituksen on virheellisesti luultu koskevan myös hiilidioksidipäästöjä.  Myös kaluston ja palveluiden markkinatilanne vaihtelee suuresti alueittain. Jo pienillä muutoksilla energia- ja ympäristövaatimuksissa olisi mahdollista nostaa hankintojen vaikuttavuuden tasoa julkisen sektorin tarjouspyynnöissä.

Markkinavuoropuhelu kokoaa yritysten hiljaisen tiedon

Etenkin kuljetusalalla on paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden kalusto ja palvelutarjonta voivat olla keskenään hyvinkin erilaisia. Kuljetuspalveluiden markkinat ovat myös jossain määrin eriytyneet alueellisesti ja paikallisesti.

Onnistuneen hankinnan taustalla on aina aktiivista viestintää ja vuoropuhelua niin markkinatoimijoiden kuin palvelua käyttävien asiakkaiden, esimerkiksi kuntalaisten kanssa. Jotta hankittava tuote tai palvelu vastaa asiakkaiden tarpeisiin, pitää yhdessä eri osapuolien kanssa määritellä, millaisia tuotteita tai palveluita tarvitaan.

Lappeenrannan kaupunki on hyödyntänyt markkinavuoropuhelua erityisesti sellaisissa hankinnoissa, jotka poikkeavat tavanomaisista käytännöistä. Markkinavuoropuhelua pidetään siellä keskeisenä foorumina hankintojen suunnittelussa.

Esimerkiksi markkinavuoropuhelu Lappeenrannan kaupungin ajoneuvokannasta, liikkumistarpeista ja liikkumisen kustannuksista oli varsinaisen hankinnan näkökulmasta tilaisuus, jossa tuotiin esille kaupungin pitkän tähtäyksen tarpeet ja kuultiin yritysten alustavat kommentit mahdollisuuksista olla mukana näitä ratkaisemassa. Kaupungin kannalta liikkumis- ja kuljetuspalveluiden uudistamiseen liittyy niin monta näkökulmaa, että ratkaisutkin perustuvat monen eri palveluntarjoajan palveluihin. Tieto palveluista ja niiden tuotanto-osaaminen on eri yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa. Markkinavuoropuhelu on oiva keino tämän tiedon kokoamiseksi.

Taustalla kansalliset strategiset tavoitteet

Liikennesektori kuuluu EU:n laajuisessa päästöjenvähennyksessä taakanjakosektoriin eli päästökaupan ulkopuoliseen osaan. Muita sektorin osia ovat muun muassa asuminen, maatalous, jätteet ja pienteollisuus. Suomessa ilmastotavoitteisiin yritetään päästä tuoreilla strategioilla, jotka mukailevat komission velvoitteita.

Erityistä kotimaisissa strategioissa on liikenteelle asetettu tiukka 50 prosentin päästövähennystavoite, koska päästöjen vertailuvuosi on 2005. Pääasiallinen kohdennus päästövähennyksiin on tieliikenteessä, koska päästöt ja siis myös vähennyspotentiaali on siellä suurin. Vaikka päästöjä on saatu vähennettyä, 50 prosentin päästövähennyksen saavuttamiseen tarvitaan vielä paljon uusia toimia.

Osaan tavoitteesta, esimerkiksi ajoneuvojen energiatehokkuuden parantamiseen, vaikuttavat suuresti EU-tason päätökset. Kuitenkin myös kansallisilla toimilla ja kuntien ratkaisulla on valtava merkitys. Esimerkiksi julkisia hankintoja on tarkoitus käyttää vähäpäästöisten ajoneuvojen ja vaihtoehtoisten käyttövoimien käyttöönoton vauhdittamiseen.

Neuvontaa, ohjeita ja apua Motivasta

On havaittu, että neuvonnalla ja hyvien käytäntöjen jakamisella on suuri vaikutus energia- ja ympäristövaikutusten huomioimiseen julkisissa hankinnoissa. Motivan hankintapalvelu on työstänyt ohjeet energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamiseen julkisissa ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa. Ohjeistus koskee henkilö- ja pakettiautojen, henkilökuljetuspalveluiden sekä joukkoliikenteen kilpailuttamista. Joulukuussa 2018 julkaistaan myös uusi ohje tavarankuljetuspalveluihin.

Ohjeiden tarkoituksena on auttaa julkisia hankkijoita valitsemaan energiatehokkaampia ja vähäpäästöisempiä ajoneuvoja sekä niillä tehtyjä kuljetuksia. Ohjeissa esitellään ympäristökriteereitä, joita hankintayksiköt voivat hyödyntää tarjouspyynnöissään. Hankkijoille on tarjolla Motivassa myös neuvontaa avuksi ohjeiden soveltamiseen.

www.motivanhankintapalvelu.fi

Lain velvoittamat asiat

Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011) astui voimaan 1.2.2012. Laki velvoittaa julkisia hankintayksiköitä huomioimaan tieliikenteen moottoriajoneuvojen energiatehokkuuden ja ympäristövaikutukset ajoneuvojen ja henkilökuljetuspalveluiden hankinnoissa.

Hankintayksikön on huomioitava ainakin seuraavat ajoneuvojen käytöstä aiheutuvat energia- ja ympäristövaikutukset:
  • energiankulutus,
  • hiilidioksidipäästöt,
  • typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöt.

Laki ei aseta vaatimusta sille, miten edellä mainitut asiat otetaan huomioon, vaan hankintayksikön pitää tarjouspyynnössä selkeästi määritellä vaatimukset ja yksilöidä, mitä selvityksiä tarjoajien on toimitettava.

Vaikka laki ei koske esimerkiksi tavarankuljetuksia tai työkonehankintoja, vastuullinen hankintayksikkö voi ottaa asian huomioon. Esimerkiksi Oslossa on arvioitu, että 24 prosenttia kaupungin liikenteen hiilidioksidipäästöistä syntyy rakennustyömaiden sisällä. Päästöistä ison osan tuottavat työkoneet. Oslossa tavoitteena onkin tehdä työmaista täysin päästöttömiä tarjouspyynnöissä asetettavien kriteerien avulla.


Lisätietoa:
Selvitys energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa – Ajoneuvot ja kuljetuspalvelut

Teksti: Sirpa Mustonen

Artikkeli on julkaistu Kuntatekniikkalehdessä 1/2018.


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 7.9.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.