Julkiset hankinnat – kestävä hankinta kannattaa

Tuotteilla ja palveluilla on aina välittömiä tai välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Hankintapäätökset vaikuttavat siihen, kuinka paljon tuotteiden ja palvelujen elinkaaren aikana kuluu energiaa ja materiaaleja sekä syntyy kasvihuonekaasupäästöjä ja jätettä.

Julkinen sektori hankkii tavaroita ja palveluja vuosittain noin 35 miljardilla eurolla. Määrä on noin 17 prosenttia bruttokansantuotteesta. Julkisen sektorin hankinnat ovat suuria. Sen merkitys markkinavaikuttajana on huomattava silloin, kun markkinoille pyritään saamaan energia- ja materiaalitehokkaita tuotteita sekä tuotteita, joilla on vähemmän haitallisia ympäristövaikutuksia.

Julkisella sektorilla on sekä mahdollisuus että velvollisuus käyttää tätä valtavaa ostovoimaansa viisaasti.

Valtioneuvoston periaatepäätös (13.6.2013) sitouttaa valtion ja kunnat edistämään energia- ja ympäristö- eli niin sanottuja cleantech-ratkaisuja. Periaatepäätöksen mukaan valtiolla ja kunnilla on velvollisuus ottaa huomioon vihreän teknologian ratkaisut kaikissa julkisissa hankinnoissa.

Resurssiviisailla hankinnoilla:
  • saavutetaan ympäristötavoitteita: vähennetään hiilidioksidipäästöjä, lisätään energiatehokkuutta ja säästetään luonnonvaroja;
  • saadaan aikaan kustannussäästöjä;
  • kansalaisten, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan luottamus julkishallintoon lisääntyy;
  • edistetään innovointia ja tuetaan kilpailukykyisten, ympäristöystävällisten tuotteiden ja palvelujen kehittämistä ja laajennetaan niiden markkinoita;
  • luodaan henkilöstölle nykyistä terveellisemmät työolot.
Kaikista julkisista hankinnoista noin 75 prosenttia tehdään kuntasektorilla. Yli puolet näistä hankinnoista koostuu palveluhankinnoista, loput kulutushankinnoista ja kiinteistöjen ylläpidosta. Ympäristövaikutusten näkökulmasta merkittävimpiä hankintoja ovat ajoneuvohankinnat, energian- ja lämmönhankinta sekä elintarvike- ja ruokapalveluhankinnat.

Tutustu Motivan hankintapalveluun

Onnistunut hankinta syntyy hyödyntämällä olemassa olevia hankintaohjeita, -suosituksia, ja -työkaluja. Motivan hankintapalvelu auttaa julkisen sektorin hankkijoita kestäviin hankintoihin liittyvien kysymysten ratkaisemisessa. Neuvomme ympäristönäkökohtien priorisoimisessa hankintatoiminnassa ja niiden huomioimisessa erilaisten tuotteiden ja palveluiden hankinnoissa.

Motivan hankintapalvelu:
  • tuottaa hankintakriteereitä ja hankintaohjeita
  • neuvoo ja konsultoi
  • tiedottaa
  • verkottaa
Motivan hankintapalvelu

Lisää aiheesta:

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet – Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa (pdf) (5.8 MB)


Sivua päivitetty viimeksi 19.10.2016

Tulosta sivu

Muualla verkossa

Motivan hankintapalveluHankinnat.fi (Kuntaliiton ja TEMin Julkisten hankintojen neuvontayksikkö)