Motiva-konsernin eettiset ohjeet

Motiva-konsernin eettiset ohjeet perustuvat Motivan arvoihin sekä vastuullisen liiketoiminnan ja YK:n ihmisoikeuksien julistuksen periaatteisiin. Motiva kunnioittaa omassa toiminnassaan YK:n ihmisoikeuksien julistuksen määrittelemiä yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja edistää niiden toteutumista toimintaympäristössään.

Yhtiö pitää yleismaailmallisina perusoikeuksina muun muassa ajattelun, mielipiteen, ilmaisun, uskonnon ja rauhanomaisen kokoontumisen vapautta sekä sitä, ettei ketään syrjitä rodun, iän, kansalaisuuden, sukupuolen tai sukupuolisen suuntautuneisuuden perusteella. Motiva ei hyväksy pakkotyön tai lapsityövoiman käyttöä tai muita ihmisoikeuksien loukkauksia.

Motiva noudattaa kaikessa toiminnassaan paikallisia lakeja ja säädöksiä eikä salli lainvastaista toimintaa.

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit

Motiva kieltää korruption ja lahjonnan kaikessa toiminnassaan. Motiva tai sen palveluksessa oleva henkilö ei maksa eikä tarjoa lahjuksia tai laittomia maksuja tai ota niitä vastaan. Motiva kannustaa kaikkia yhteistyökumppaneitaan noudattamaan eettisesti kestäviä periaatteita ja kohtelee kaikkia yhteistyökumppaneitaan reilusti ja tasa-arvoisesti. Tarvittaessa vaadimme takeita siitä, että yhteis-työkumppaneidemme yritystoiminta täyttää nämä kriteerit.

Motiva ei tue poliittisten puolueiden ehdokkaita, puolueita tai poliittisia ryhmittymiä tai muuta aatteellista toimintaa.

Motivan työntekijät

Motiva kohtelee kaikkia työntekijöitään reilusti ja tasa-arvoisesti tasa-arvosuunnitelmansa mukaisesti.

Motivan henkilöstön edellytetään edistävän yhtiön etua ja toimivan vastuullisesti. Motivan palveluksessa oleva henkilö ei saa kilpailla Motivan kanssa. Luottamuksellisen asiakas- ja muun tiedon luovuttaminen ulkopuolisille on ehdottomasti kielletty, samoin kuin tällaisten tietojen hyväksikäyttö yhtiön edun vastaisesti.

Jokainen työntekijä vastaa eettisten periaatteiden noudattamisesta päivittäisessä työssään. Motivalaisten on vältettävä tilanteita, joissa yhtiön etu on ristiriidassa työntekijän henkilökohtaisten etujen kanssa. Motivalaiset eivät saa käyttää asemaansa Motivassa tai asemansa ansiosta saamaansa tietoa tai Motivalle kuuluvia varoja henkilökohtaisen edun tavoittelemiseen.

Motiva-konsernin sähköpostiosoite on motiva@motiva.fi

Motiva-konsernin eettiset ohjeet (pdf) (63.7 KB)


Päivittämisestä vastaa Motiva Oy:n toimitusjohtaja.


Sivua päivitetty viimeksi 25.7.2016

Tulosta sivu