Hallitse ja tehosta yrityksen energiankäyttöä

Tämä sivusto tarjoaa yrityksen käyttöön energianhallinnan työkaluja, joiden avulla yritys voi parantaa energiatehokkuuttaan ja pienentää energiakustannuksiaan. Energiankäytön tehostaminen auttaa yritystä parantamaan kilpailukykyään markkinoilla.

Energianhallinta

Energianhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällistä energian huomioon ottamista yrityksen eri toiminnoissa. Tavoitteena on jatkuva energiankulutuksen vähentäminen ja saavutetuissa parannuksissa pysyminen.

Energianhallinnalla varmistetaan, että organisaatiossa sovelletaan oheisen kuvan mukaista jatkuvan parantamisen periaatetta. Tarkoitus on kehittää energiankäyttöä tehostavia menettelytapoja, panna niitä toimeen sekä seurata toimenpiteiden vaikutuksia.

Energianhallintaan sisältyy:

 • olennaisten energiankäyttöön liittyvien vaikutusten tunnistaminen
  (kustannukset, ympäristö, laitteistojen mitoitukset)
 • mitattavissa olevien tavoitteiden asettaminen
 • vastuiden määrittäminen yrityksen sisällä
 • tavoitteista johdettujen toimenpiteiden määrittäminen ja toteuttaminen
 • energiankulutuksen ja tehtyjen toimenpiteiden seurantamenetelmät sekä
 • tavoitteiden tarkistaminen ja jatkotoimenpiteistä päättäminen.

etj
Kuva 1. Jatkuvan parantamisen periaatteen soveltaminen yrityksen energianhallintaan.

Jatkuva parantaminen

Yrityksen toiminnassa energiatehokkuuden jatkuva parantaminen edellyttää:

 • oman energiankäytön tuntemista ja seurantaa.
 • tietoa omista energiansäästömahdollisuuksista.
 • teknis-taloudellisesti kannattavien energiansäästötoimien määrittämistä ja toteuttamista.
 • energiatehokkuuden ottamista huomioon toimintatavoissa, investoinneissa ja hankinnoissa.
 • energian hankinnan eri mahdollisuuksien tuntemista.
 • hyvää energianhankintastrategiaa ja sen toteuttamista.

Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ)

Energiatehokkuusjärjestelmän minimivaatimuksia energiatehokkuuden jatkuvaksi parantamiseksi on kuvattu muun muassa oheisessa Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) -dokumentissa.

Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) auttaa yritystä luomaan systemaattisen menettelyn energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen periaatteen toteuttamiseksi sekä energiankulutuksen ja kustannusten pienentämiseksi.

Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) (pdf) (407.1 KB)


Sivua päivitetty viimeksi 6.10.2016

Tulosta sivu