Hankekuvaukset 2015

Bikenomics – Pyöräilyn taloustietoa päätöksenteon tueksi

Työn tavoitteena on ottaa tarkasteluun eri kaupunkiseuduilta esimerkkejä ”elävästä elämästä”, esittää niille vaihtoehtoinen pyöräilyä, kävelyä ja joukkoliikennettä edistävä toteutusvaihtoehto ja tarkastella tapausten elinkaarikustannuksia yli hallintorajojen. Työn tarkoituksena on herättää keskustelua ja tarjota konkreettisia vaihtoehtoja päättäjille. Samalla syntyy uusia tunnuslukuja, joita voi hyödyntää millä tahansa kaupunkiseudulla.

Jokaisesta osallistuvasti kaupungista/kunnasta valitaan 1-2 esimerkkiä, miten mm. tiivis kaupunkirakenne, erilaiset väylä- ja pysäköintiratkaisut vaikuttavat pyöräilyn edistämiseen. Työstä laaditaan jokaisesta esimerkkitapauksesta muistio sekä infografiikka, jotka kootaan esitteeseen. Infografiikkaa ja työn tuloksena saatuja tunnuslukuja voidaan käyttää kaikissa suomalaisissa kunnissa ja kaupungeissa pyöräilyn edistämistyössä.

Iisalmen työmatkapyöräilyn ja -kävelyn edistämisohjelma

Hankkeen tavoitteena on lisätä pyörällä ja jaloin tehtävien työmatkojen määrää sekä parantaa pyöräilyn ja jalankulun arvostusta Iisalmessa. Toimenpiteiden painopiste on asenteisiin vaikuttamisessa.

Hankkeessa valitaan edistämisohjelmaan 3-5 suurta tai potentiaalista työpaikkaa, tehdään kysely työpaikkojen työntekijöille sekä laaditaan yhteen työpaikkaan pidemmän aikavälin toimintaa ohjaava pyöräilyn ja jalankulun edistävä liikkumisen ohjaamisen pilottisuunnitelma. Lopputuloksena hankkeen tuloksista ja pää- ja aluereitteihin liittyvistä määrittelytyöstä syntyy Iisalmen työmatkapyöräilyn ja -kävelyn edistämisohjelma toimenpiteineen ja vastuutahoineen.

Kevyesti kulkien – Riihimäen kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisen hanke

Riihimäen kaupunki pyrkii hankkeessaan tuottamaan tietoa kävelyn ja pyöräilyn hyödyistä ja terveysvaikutuksista. Taloudellista hyötyä arvioidaan HEAT - menetelmän avulla, jonka on tarkoitus tehdä kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutukset näkyviksi, mikä taas toimii kannustimena päätöksenteossa. Tämän lisäksi hankkeen tavoitteena on edistää kävelyn ja pyöräilyn näkyvyyttä.

Hankkeeseen perustetaan työryhmä, joka lähtee kehittämään tukitoimenpiteitä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi, järjestää erilaisia tapahtumia ja tempauksia eri kohderyhmät huomioon ottaen sekä pyrkii tuomaan esille jo olemassa olevia toimintoja esimerkiksi paremman tiedottamisen avulla.

Kusti Polkee!

Kusti on hyvinvointipalvelu, joka perustuu vapaaehtoisten polkemiin ja käyttäjille ilmaisiin polkupyörätaksikyyteihin. Kustin vapaaehtoiset kuljettavat liikuntarajoitteisia matkustajiaan ympäri Tampereen seutua rauhallisesti kruisaillen – turvallisesti ja hauskasti. Kyytiä kaipaavat (esim. hoivakodit ja asukkaat) ilmoittavat kiinnostuksestaan nettipalvelussa, mistä tieto kulkee sujuvasti alueen kuljettajille.

Toiminta mahdollistaa pyöräilyn liikennemuotona ihmisille, joiden itsenäinen liikkuminen ulkona on rajoitettua. Kusti luo täysin uuden palvelumuodon ja korvaa samalla myös osan Tampereen vanhustenpalveluiden taksikyydeistä. Hanke pyrkii myös nostaa pyöräilyn arvostusta sekä edesauttaa pyöräilylle suotuisaa yhdyskunta- ja palveluverkon luomista.

Mäntsälän kävelyn ja pyöräilyn edistämisen seurannan ja mittaamisen ohjelma

Työn tavoitteena on tuottaa Mäntsälän kunnalle kävelyn ja pyöräilyn edistämisen seurantaohjelma, jonka avulla voidaan seurata kävelyn ja pyöräilyn edistämisen tuloksia niin kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuuriin parantamistoimenpiteiden kuin viisaan liikkumisen edistämistoimenpiteiden seurauksena ja vaikutuksesta.
Tulosten avulla saadaan lisää tietoa tulevien kehittämishankkeiden perusteluiksi ja tämän lisäksi Mäntsälän päätöksentekijät saavat päivitettyä tietoa kävelyn ja pyöräilyn edistämisen nykytilasta, mahdollisuuksista ja merkityksistä päätöksenteon tueksi.

Pyöräilyn esteiden purkaminen sähköavusteisilla ja tavarapyörillä

Työn tavoitteena on lisätä sähköpyörien ja tavarapyörien käyttöä Kangasalla ja koko Tampereen seudulla. Tämä tapahtuu lisäämällä tietoisuutta sähköpyöristä ja tavarapyöristä sekä niiden soveltuvuudesta ihmisten arkeen Kangasalla.

Työn aikana eri henkilöt pääsevät kokeilemaan käytännössä sähköpyörää ja tavarapyörää omassa arjessaan kuukauden ajan. Henkilöt haastatellaan ennen ja jälkeen kokeilujakson, jonka jälkeen saadaan tietoa ja kokemuksia siitä, minkälaisissa tilanteissa ihmiset toivovat sähköpyörää tai tavarapyörää käyttöönsä.

Pyöräilyn liikennemallin kehittäminen

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa paremmin pyöräilyä tukeva liikennemallikuvaus strategisella mallinnustasolla (Emme), jonka avulla voidaan tutkia eri parametrien vaikutuksia pyöräilymatkojen määrään sekä matkojen pituuteen ja tarkempien matka-aikojen selvittämiseen. Tavoitteena on myös kalibroida simuloitu malli kenttämittauksilla. Liikennemalli toimii työkaluna pyöräilyn pääreittien priorisoinnissa ja sen avulla voidaan tuottaa liikenne-ennusteita erilaisiin liikenteen ja maankäytön suunnittelun tarpeisiin.

Pyöräilyn vaikutusarvioinnin kehittäminen

Työn yhtenä keskeisenä tavoitteena on kehittää, soveltaa ja testata Lahden yleiskaavaehdotuksen valmistelussa uudentyyppistä, määrälliseen analyysiin pohjautuvaa pyöräilyyn kohdistuvien vaikutusten arviointimenetelmää.

Tiivistetysti hankkeessa on kyseessä pyöräilyn yleiskaavatasoisen vaikutusarvioinnin kehittäminen poikkihallinnollisen terveysliikuntaohjelman tietotarpeet huomioiden sekä toteutumisen seurannan määrittely. Lähtökohtaisesti vaikutuksista arvioidaan kulkutapamuutokset alueittain, pyörämatkojen keskipituudet matkaryhmittäin ja eri toimintojen saavutettavuus.

Työn lopputuloksena syntyy pyöräilyn vaikutuksia yleiskaavatasolla käsittelevä dokumentti, jossa esitetään vaikutusarvioinnin menetelmät ja keskeiset tulokset sekä arviointimenetelmien kehittämistarpeet suhteessa tietotarpeisiin.

Tutkimus kävelykeskustan laajentamiseksi väliaikaisin järjestelyin Jyväskylässä

Lähtökohtana työlle on Jyväskylän keskustan kehittäminen ja sen elinvoimaisuuden lisääminen kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parantamalla. Kauppakatu on jo nykyään keskustan vilkkain kävelyn ja pyöräilyn reitti ja sen muutos kävelypainotteiseksi kaduksi pyrkii edelleen kasvattamaan kävelyn ja pyöräilyn suosiota keskusta-alueen kulkutapana sekä keskustan saavutettavuutta näillä kulkutavoilla.

Kauppakadun muutos kävelypainotteiseksi pihakaduksi on monivaiheinen prosessi, jossa yhteistyön merkitystä pyritään korostamaan. Työssä selvitetään muutosprosessin onnistuminen mahdollisine ongelmineen ja tuotetaan uutta tietoa hyödynnettäväksi vastaaviin hankkeisiin. Konkreettisesti muutoksen on suunniteltu ensimmäisessä vaiheessa tapahtuvan liikennemerkkien, katukalusteiden ja istutusten avulla.

Väyläsuunnitelman toimivuuden mittaaminen jalankulun ja pyöräilyn näkökulmasta

Hankkeen tavoitteena on kehittää pyöräväylille tarkempi laatuluokitus optimointiohjelmien käyttöä silmällä pitäen havaittuihin matka-aikoihin ja viivytyksiin pohjautuen. Jyväskylän pyöräverkko mallinnetaan kerättyjen tietojen ja laatuluokituksen pohjalta Emme-ohjelmistoon. Toisena tavoitteena on kehittää pyöräliikenteen kysynnän mallintamista.

Työssä pilotoidaan GPS-mittauksien käyttämistä pyöräverkon ominaisuuksien luokittelemiseksi sekä pyöräverkon mallintamisen tarkentamiseksi. Tämän työn menetelmät ja tehtävä pyöräväyläluokittelu on sovellettavissa kaikille kaupunkiseuduille. Pyöräliikenteen mallintaminen korostaa pyöräilyn merkitystä kaupunkisuunnittelussa muiden ajoneuvojen rinnalle, kun tietopohja laajenee ja pyöräilyä käsitellään samoin kuin ajoneuvoliikennettä. Pyöräliikenteen mallien avulla on myös mahdollista kehittää vaikutusten arviointimenetelmiä jatkossa.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 21.11.2016

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.