Tuulivoiman ympäristövaikutukset

Tuulivoiman ympäristövaikutukset liittyvät ääneen, maiseman muutoksiin ja mahdollisiin haittoihin luonnon eliöstölle, kuten linnuille ja kaloille.

Tuulivoimaloiden ääni

Tuulivoimalan melu ja meluntorjuntamahdollisuudet poikkeavat jonkin verran ominaisuuksiltaan esimerkiksi tieliikenteen aiheuttamasta melusta. Voimalan tuottama ääni on lapojen pyörimisestä johtuen jaksottaista ja se sisältää myös pienitaajuista ääntä. Se voi sisältää myös impulssimaista, kapeakaistaista tai merkityksellisesti sykkivää ääntä, mikä voi lisätä äänen häiritsevyyttä.

Tuulivoimalan äänen ominaisuudet, kuten voimakkuus, taajuus ja ajallinen vaihtelu riippuvat muun muassa tuulen nopeudesta. Teoreettisesti äänen voimakkuus vaimenee kääntäen verrannollisesti etäisyyden neliöön. Tuulivoimaloiden meluvaikutukset on kuitenkin aina arvioitava tapauskohtaisesti.

Tuulivoimalan tuottaman äänen leviäminen ympäristöön riippuu maaston pinnanmuodoista, kasvillisuudesta ja sääoloista. Lisäksi erilaiset taustaäänet voivat vaikuttaa tuulivoimalan äänen kuultavuuteen ja sen aikaansaamaan häiriövaikutukseen. Jos ääni koetaan häiritseväksi, on kyseessä meluhaitta. Se vältetään parhaiten sijoittamalla tuulivoimalat riittävän kauas asutuksesta ja muista melulle herkistä kohteista.

Tuulivoimaloiden melun mallinnusohjeella mitoitetaan tuulivoimaloiden ja melulle alttiin kohteen, kuten asuinalueen, välinen suojaetäisyys. Mallinnuksen avulla voidaan arvioida tuulivoimaloiden toiminnasta aiheutuvat meluvyöhykkeet ja melutasot eri tarkastelupisteissä. Äänitekninen mitoitus on osa tuulivoima-alueiden muuta suunnitteluprosessia ja hyväksymismenettelyä.

Tuulivoimaloiden melutason mittausohjeella on mahdollista selvittää, ylittääkö melutaso siitä säädetyn lukuarvon. Ohjetta voidaan hyödyntää myös sellaisenaan tai yhdessä muun ääniteknisen viranomaisohjeistuksen kanssa silloin, kun tuulivoimaloiden melun epäillään aiheuttavan häiriötä ympäristössä tai rakennusten sisällä. Melun mallinnuksesta on julkaistu ohjeet ympäristöministeriön verkkopalvelussa.

Maisemavaikutukset

Tuulivoimaloiden suuren koon vuoksi niiden visuaalinen vaikutus ulottuu laajalle alueelle. Koska tuulivoimalat ovat teknisiä rakenteita, ne luovat ympärilleen teknistä maisemakuvaa. Voimalan ja muiden maisemaelementtien välille saattaa syntyä kilpailutilanne mittakaavallisesti ja symbolisesti. Tämän vuoksi maiseman mittasuhteet ja maamerkit, kuten kirkontornit, ja muut maisemaelementit ovat keskeisiä tekijöitä tuulivoimaloita sijoitettaessa.

Tuulivoimala saattaa istua paremmin ympäristöön, jossa on jo ennestään ihmisen tekemiä moderneja rakennelmia kuin kulttuurihistoriallisesti merkittävälle maisema-alueelle. Koska tietyt maisematyypit sietävät tuulivoimaloiden sijoittamista paremmin kuin toiset, on alueidenkäytön suunnittelussa tapauskohtaisen maisemaselvityksen tekeminen ensiarvoisen tärkeää.

Valot ja varjot

Tuulivoimalan lavat heijastavat valoa – Simo
Kuva. Valo heijastuu tuulivoimalan lavoista. Kuva: Studio Timo Heikkala
Tuulivoimalan lähialueella on otettava huomioon valon ja varjon liike, joka syntyy auringon paistaessa tuulivoimalan takaa. Tällöin roottorin lapojen pyöriminen aiheuttaa liikkuvan varjon, joka voi ulottua useiden satojen metrien päähän tuulivoimalasta. Edellä mainittu vaikutus syntyy yleensä vain tiettyinä vuorokauden aikoina, eikä läheskään kaikkina vuoden päivinä.

Tuulivoimalat voidaan lisäksi ohjelmoida pysähtymään vilkkumisen kannalta kriittisiksi ajoiksi. Etäämmällä voimaloista kriittisiä aikoja on vain muutamia kymmeniä tunteja vuodessa.

Linnustovaikutukset

Tuulivoimalat voivat vaikuttaa lintuihin kahdella tavalla – linnut voivat törmätä voimalan pyöriviin lapoihin ja tuulivoimaloiden rakentaminen voi aiheuttaa linnustolle haitallisia ympäristömuutoksia.

Linnustohaittoja voidaan ehkäistä sijoittamalla tuulivoimalat siten, että ne eivät ole lintujen muuttoreiteillä, levähdys- tai kerääntymisalueilla, eivätkä lintujen tärkeillä pesimäalueilla. Törmäysriski tuulivoimaloihin on melko pieni (suuruusluokkaa 1/1000), mutta sähköverkon toteuttaminen ilmajohdoilla lisää törmäysriskiä selvästi. Pohjois-Suomessa törmäysriski on pienempi, koska linnuston määrä pienenee pohjoista kohti.

Linnuston kannalta väärään paikkaan rakennettu tuulivoimala voi pakottaa linnut muuttamaan käyttäymistään, esimerkiksi muuttoreittejään ja yöpymis- ja ruokailupaikkojaan.

Vedenalaiset vaikutukset

Merituulivoimaloiden rakentamisessa ympäristövaikutukset syntyvät ruoppauksesta, perustusten rakentamisesta ja sähkökaapelien asentamisesta. Ympäristömuutokset voivat häiritä muun muassa kalojen ja hylkeiden lisääntymistä ja ravinnonhankintaa.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 16.11.2016

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.