Energiatuet uusiutuvalle energialle

Syöttötariffijärjestelmän ohella keskeinen uusiutuvan energian tukimuoto on investointeihin myönnettävä energiatuki. Energiatuella pyritään erityisesti edistämään uuden energiateknologian käyttöönottoa ja markkinoille saattamista.

Viralliset tulkinnat tukiin ja niiden myöntämiseen liittyen tehdään Business Finlandissa ja työ- ja elinkeinoministeriössä.

Tuettavat hankkeet

Tukea voidaan myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka:
 • edistävät uusiutuvan energiantuotantoa tai käyttöä,
 • energiansäästöä tai energiantuotannon tai käytön tehostamista, tai jotka
 • vähentävät energiantuotannon tai käytön ympäristöhaittoja.

Uusiutuvan energian käyttöön liittyviä investointeja, joita voidaan tukea, ovat muun muassa:
 • pienet lämpökeskukset
 • pienet sähköntuotantohankkeet
 • polttoaineen tuotantohankkeet
 • uuden teknologian demonstraatiohankkeet

Lisäksi energiatukea voi saada energiansäästöä ja energiankäytön tehostamista sekä uusiutuvan energian käyttöä koskeviiin selvityshankkeisiin, joita ovat energiakatselmukset ja energia-analyysit.

Tuettavia hankkeita eivät ole tavanomaiset liiketoiminnan perustamis-, laajennus-, kannattavuus-, kehitys-, suunnittelu-, markkinointi- tai testausselvitykset.

Tukien määrät

Energiatuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi olla energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1063/2012) mukaan enintään:
 • kuntasektorin uusiutuvan energian katselmukset 60 %
 • kuntasektorin, mikroyritysten ja pk-yritysten energiakatselmukset 50 %
 • muut energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet 40 %
 • uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen liittyvät investoinnit, uusi teknologia 40 %
 • uusiutuviin energialähteisiin liittyvät ja energiatehokkuuteen liittyvät investoinnit, tavanomainen teknologia 30 %
 • muut energiantuotannon ympäristöhaittoja vähentävät investoinnit 30 %

Tyypilliset hankkeet ja tuet vuonna 2016

Ohjeelliset tukiprosentit hyväksyttävistä kustannuksista vuodelle 2016 ovat seuraavat:

Sähköntuotanto
 • Pienvesivoimahankkeet 15-20 %
 • Kaatopaikkakaasuhankkeet 15-20 %
 • Pientuulivoimahankkeet 20-25 %(1
 • Aurinkosähköhankkeet 25 %
Lämmöntuotanto
 • Lämpökeskushankkeet (puupolttoaineet) 10-15 %
 • Lämpöpumppuhankkeet 15 %(2
 • Aurinkolämpöhankkeet 20 %
 • Biokaasuhankkeet 20-30 %(1

(1 Tuulivoima- ja biokaasuhankkeiden osalta tuetaan vain hankkeita, jotka eivät täytä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) annetussa laissa 9 § ja 10 § säädettyjä syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen edellytyksiä.

(2 Pois lukien jäte- ja hukkalämmön hyötykäyttöön liittyvät hankkeet, joihin sovelletaan energiansäästöön liittyviä tukiprosentteja.Tukea ei myönnetä:
 • Lämpökeskuksille, joiden lämpöteho on yli 10 MW.
 • Lämmöntuotantohankkeille, jos hankkeen seurauksena siirrytään kaukolämmöstä erilliseen lämmöntuotantoon.
 • Uudisrakennuskohteissa tehtäviin energiatehokkuus- tai lämpöpumppuhankkeisiin (pl. uusi teknologia). Aurinkosähköhankkeissa tukea voidaan myöntää myös uudisrakennuskohteille.
 • Puu- ja kierrätyspolttoaineiden tuotantoon tarkoitetun kaluston (ml. hakkurit, murskaimet, hakekontit, muu kalusto) hankkimiseen ei myönnetä tukea (pl. uuden teknologian hankkeet).
 • Jätteenpolttolaitoshankkeisiin.
 • Suuryritysten tekemiin energiakatselmuksiin.
 • Katuvalaistukseen liittyviin tavanomaisen teknologian hankkeisiin.

Tuki energiansäästöä ja energiatehokkuutta edistäville investoinneille (tavanomainen teknologia):
 • Energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille 20 %.
 • Kun edellä olevassa käytetään ESCO-palvelua 25 %.
 • Muille kuin energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille, kun käytetään ESCO-palvelua 15 %.

Uutta teknologiaa sisältäville hankkeille myönnetään tapauskohtaisesti korotettua tukea (20-40 %) myös energiatehokkuussopimusten ulkopuolisille yrityksille ja kunnille.

Lähde: TEM

Minne tukihakemus toimitetaan

Investointitukea voidaan hakea jatkuvasti. Energiatukea tulee hakea ennen hankkeen aloittamista. Vuodesta 2017 alkaen uudet energiatukihakemukset tulee osoittaa Business Finlandille sähköistä asiointipalvelua käyttäen.

Business Finlandin asiointipalvelu

Lisätietoja tuen hakemiseen:
Energiatuki (Business Finland)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 10.1.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.