Injustering av radiatornätet

Uppvärmningen hör till husbolagens största kostnader. Därför är det viktigt att uppvärmningen fungerar effektivt och jämnt utan onödig förbrukning eller överhettning. Uppföljning av energiförbrukningen vid uppvärmning, upprätthållandet av nätverket och rätt injustering samt systematiskt underhåll är alla faktorer genom vilka problem förebyggs och energiförbrukningen och kostnaderna hålls under kontroll.

Obalans i uppvärmningen medför onödig förbrukning och dåliga boendeförhållanden. Obalans i värmenätet och stora temperaturskillnader i byggnadens olika delar medför förutom onödig förbrukning dessutom dåliga boendeförhållanden. Genom injustering av radiatornätet säkerställs att vattnet cirkulerar via alla värmeelement och att värmen fördelas jämnt i husets olika delar.

Tack vare ett väl injusterat och balanserat värmenät hålls temperaturerna i fastigheten jämna under uppvärmningsperioden och invånarnas trivsel förbättras.

Största delen av människorna trivs bäst i en rumstemperatur på 21-22 grad Celsius. En för kylig bostad eller en dragig bostad känns otrevlig och leder vanligtvis till en högre förbrukning av uppvärmningsenergin, eftersom man försöker rätta till problemet genom att höja temperaturnivån i värmenätet. En för varm rumstemperatur igen tröttar och lockar invånaren att öppna vädringsfönstren, och då försvinner uppvärmningsenergin ut.

Injustering av radiatornätet förbättrar trivseln och kan också sänka kostnaderna.

Motivas uppskattning är det möjligt att genom en riktigt utförd injustering uppnå en besparing på upp till 10-15 procent i energiförbrukningen. Huruvida man genom injustering förutom förhöjd trivsel också uppnår kostnadsbesparingar beror emellertid mycket på utgångspunkten för fastighetens uppvärmningsförhållanden. Genom att sänka rumstemperaturen med en grad sparar man i genomsnitt fem procent av uppvärmningskostnaderna i ett våningshus. Om det emellertid inte är möjligt att sänka rumstemperaturen uppkommer ingen energibesparing.

Det bedöms att rentav tre av fyra bostadshus i Finland behöver en injustering av radiatornätet. Injusteringen av radiatornätet borde genomföras enligt behov. Behovet av injustering beror också på andra reparationer och förnyelser som genomförs i husbolaget. I samband med tillståndspliktiga saneringsprojekt som gäller manteln, det vill säga yttre väggar, fönster och tak eller i ventilationssystemet förutsätter bestämmelserna att man säkerställer att ventilationen och uppvärmningen fungerar rätt och energieffektivt, och då ska även injusteringen av radiatornätet kontrolleras.

Injustering av radiatornätet – råd till beställaren

Motiva Ab har tillsammans med miljöministeriet, Finsk Energiindustri rf, Helen Oy, Oras Oy, Ouman Oy och Rettig Lämpö Oy utarbetat anvisningar för husbolag för hur man kan påverka energiförbrukningen vid uppvärmning bland annat genom injustering av radiatornätet. I anvisningar framhävs även hur viktigt balanseringen och injusteringen av värmenätet är efter till exempel en grundlig renovering eller en fönster- eller ventilationsrenovering.

Beställarens anvisningar, information om injusteringen och exempel på injusteringar som har genomförts finns på dessa sidor.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.