Register- och dataskyddsbeskrivning

Register- och dataskyddsbeskrivning i enlighet med 10 § och 24 § i personuppgiftslagen (523/99).

1. Den registeransvarige

Motiva Ab
Norra Järnvägsgatan 25
PB 489
00101 HELSINGFORS
tfn 09 6122 5000

2. Kontaktperson i ärenden gällande registret

Motiva Ab, Enheten för kommunikation och marketing
kommunikationsdirektör Kati Laakso
kati.laakso@motiva.fi
tfn 09 6122 5023

3. Registrets namn

Motivas kund-/samarbets-/kommunikations-/marknadsföringsregister.

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

I registret upprätthålls uppgifter om Motivas befintliga och möjliga kund/samarbetsföretags kontaktpersoner. Med företag avses här också sammanslutningar.

Kontaktuppgifterna används vid hanteringen av kund- och samarbetsrelationer. Kontaktuppgifterna används också i kommunikations- och marknadsföringssyften i anslutning till energi- och materialeffektivitet samt förnybar energi. Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

5. Registrets datainnehåll

I registret lagras bland annat följande typer av uppgifter:
  • Personens för- och efternamn, titel, ställning och kontaktinformation
  • Kontaktlogg
  • Utskickslistor (t.ex. intressegruppstidning, nyhetsbrev, utbildnings/evenemangsinbjudningar).

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna som lagras i registret hämtas regelbundet:
  • Av företagen och personerna själva
  • I övriga adekvata källor.

7. Regelbundet utlämnande av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut.

8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part. Uppgifter lämnas inte ut utanför EU eller EES.

9. Principerna för skyddet av registret

Rätten att använda registret förutsätter personligt användarnamn och lösenord, som endast beviljas personer som ingår i den registeransvariges personal. Registret skyddas mot användning av utomstående och användningen av uppgifterna övervakas.

10. Den registrerades rätt att förbjuda användning

En registrerad person har rätt att förbjuda den registeransvarige att hantera uppgifter som gäller honom eller henne själv. Förbudet ska lämnas skriftligen och adresseras till den person som ansvarar för registerärendena.

11. Den registrerades granskningsrätt

En registrerad person har rätt att granska de uppgifter som lagras i registret om honom eller henne. Begäran om granskning ska lämnas skriftligen och adresseras till den person som ansvarar för registerärendena.

12. Rättelse av uppgifter

Den registeransvarige rättar, avlägsnar eller kompletterar på den registrerades begäran personuppgifter som med tanke på hanteringens syfte är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade. Den registrerade ska kontakta den person som ansvarar för registerärenden för att ändra uppgifterna.


Updaterad sist 22.05.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.