Koncernens etiska riktlinjer

De etiska riktlinjerna för koncernen grundar sig på våra värderingar samt på principerna för ansvarsfull affärsverksamhet och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. I vår verksamhet respekterar vi universella, mänskliga rättigheter så som de definierats i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och arbetar för att de ska uppfyllas i bolagets omvärld.

Som universella grundläggande rättigheter betraktar bolaget bland annat tankefrihet, åsiktsfrihet, yttrandefrihet, religionsfrihet och mötesfrihet samt att ingen diskrimineras på grund av härkomst, ålder, medborgarskap, kön eller sexuell läggning. Vi accepterar inte tvångsarbete eller barnarbete och inte heller andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Vi följer i all vår verksamhet lokala lagar och författningar och tillåter inte lagstridigt handlande.

Kunder och samarbetspartner

Motiva förbjuder korruption och mutor i all sin verksamhet. Varken företaget eller dess medarbetare ger eller erbjuder mutor eller olagliga betalningar och tar inte heller emot sådana. Vi uppmuntrar alla våra samarbetspartner att följa etiskt hållbara principer och behandlar alla våra samarbetspartner rättvist och jämlikt. Vid behov kräver vi garantier för att våra samarbetspartners företagsverksamhet uppfyller dessa kriterier.

Motiva stöder inte kandidater för politiska partier och inte heller partier eller politiska grupperingar eller annan ideologisk verksamhet.

Våra medarbetare

Vi behandlar alla våra anställda rättvist och jämlikt i enlighet med vår jämställdhetsplan.

Personalen förväntas verka för bolagets bästa och agera ansvarsfullt. En person som är anställd av Motiva får inte konkurrera med företaget. Det är absolut förbjudet att överlåta konfidentiella kunduppgifter och andra uppgifter till utomstående, likaså att utnyttja sådana uppgifter på ett sätt som inte är förenligt med bolagets bästa.

Varje medarbetare ansvarar för att de etiska principerna följs i det dagliga arbetet. Motivas medarbetare ska undvika situationer där bolagets bästa står i konflikt med medarbetarens personliga intressen. Medarbetarna får inte för egen vinning utnyttja sin ställning på Motiva eller uppgifter som de genom sin ställning får tillgång till eller medel som tillhör Motiva.

Motiva-koncernens e-post är motiva@motiva.fi

Etiska riktlinjer för Motiva-koncernen (pdf) (66.1 KB)Motivas verkställande direktör ansvarar för uppdateringen av dessa riktlinjer. Riktlinjerna på svenska är en översättning av de ursprungliga riktlinjerna i finska.


Updaterad sist 15.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.