Samhällsplanering

Samhällsutsläppen härstammar till största delen från byggnaders energianvändning och från trafiken. Områdes- och samhällsstrukturen har stor betydelse för utsläppens storlek. Genom att planera täta och kompakta samhällen kan man förbättra samhällenas energieffektivitet och samtidigt minska uppkomsten av växthusgasutsläpp och andra skadliga miljöeffekter.

Ett energieffektivt och kompakt samhälle är till fördel för alla – det gagnar både invånarna, det lokala näringslivet och miljön. Ofta går det också att förbättra energieffektiviteten i befintliga samhällen med hjälp av planläggning och trafikplanering, även om det kan vara mera krävande än att planera nya områden.

Fördelar med ett kompakt och energieffektivt samhälle:
 • stadsstrukturen är tät, vilket innebär korta avstånd och litet behov av resor;
 • bostadsområdena och centrum är livskraftiga;
 • möjligheterna att gå och cykla är goda;
 • kollektivtrafiken är heltäckande och välfungerande; och
 • ett välplanerat samhälle sporrar invånarna att ta sig till jobbet på annat sätt än med bil.

I ett energieffektivt samhälle har byggnadernas energiförbrukning uppmärksammats. Planläggningen genomförs så att det är möjligt att ansluta sig till fjärrvärme. Husen placeras i mån av möjlighet så att de även kan utnyttja passiv solenergi.

Samarbete och dialog behövs

Genom långsiktigt samarbete och dialog mellan olika aktörer inom kommunen går det att göra samhällsstrukturen energieffektivare. Tjänstemännen, beslutsfattarna och invånarna i kommunen ansvarar alla för att energieffektiviteten förverkligas.

Planerare och beslutsfattare måste också vara tillräckligt fördomsfria och djärva för att skapa en energieffektiv stadsstruktur. För att säkra ett lyckat slutresultat är det också viktigt att man lyssnar på invånarna i olika skeden av planerings- och beslutsprocessen, eftersom det i sista hand är de som genom sina dagliga val av t.ex. fortskaffningsmedel påverkar hur samhällets energieffektivitet i sista hand förverkligas.

Styrning av planeringen

I beslut som gäller byggande, markanvändning och trafikarrangemang borde alltid energieffektiviteten och livscykelkostnaderna hos de alternativ som förverkligas tas i beaktande. Det är viktigt att utveckla styrningen av planeringen så att även till exempel byggnaders kommande energi- och andra driftkostnader beaktas i valen vid sidan om investeringskostnaderna.

Energieffektiviteten och livscykeltänkande kan främjas på många olika sätt:
 • Energieffektiva lösningar beaktas när kommunen bygger/låter bygga. Det tas fram jämförelseberäkningar för livscykel- och energiförbrukningskostnaderna för alternativa lösningar i planeringsskedet.
 • I planläggningen bedöms den kommande fördelningen av fordon på området och byggnadernas energilösningar. Energieffektiva lösningar stöds.
 • Möjligheten att passivt utnyttja solenergi genom placering och riktning av byggnader beaktas i planläggningen av tomter.
 • Möjligheterna för ansluta byggnaderna på området till ett region- eller fjärrvärmesystem utreds i samband med planläggningen.
 • I samband med köp av en tomt eller beviljande av byggnadslov informeras byggherren om möjligheterna att använda förnybar energi, lågenergibyggande, energi-intyg och möjligheter att ansluta byggnaden till ett region- eller fjärrvärmesystem.
 • Utbildning om förnybara energikällor och energibesparing ordnas för dem som köper en tomt eller bygger småhus.Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 15.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.