Julkinen sektori
Aktiivista työtä energiatehokkuuden
ja kiertotalouden parissa

Tuloksia on saatu aikaan: kuntien energiatehokkuussopimuksiin ja -energiaohjelmaan liittyneet kunnat saavuttivat 2008–2016 yhteensä 0,45 TWh:n energian ja 34,5 miljoonan euron kustannussäästöt.

Uudelle sopimuskaudelle on lähtenyt mukaan jo 60 kuntaa ja kuntayhtymää – haastajana on toiminut myös Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko.

Riihimäen kaupunki on solminut energiatehokkuussopimuksen, koska kaupungin uuden strategian yksi keskeinen tavoite on pyrkiä matalimman hiilijalanjäljen kaupungiksi. Riihimäen kaupungille energiatehokkuussopimus on ollut tärkeä myös siksi, että olemme saaneet tärkeää asiantuntija-apua Motivalta apua siihen, millaisia energiatehokkuustoimenpiteitä on mahdollista toteuttaa ja millä aikataululla. Nyt kun siirrytään uudelle seitsemän vuoden sopimuskaudelle, siihen sisältyvät kaikkein tärkeimmät uuden strategian paaluttamisen askelmerkit ja olen vakuuttunut siitä, että Motivan kanssa yhdessä tehden ja yhdessä sparraten löydämme parhaimmat keinot mennä seuraavalle tasolle energiatehokkuusasioissa ja varmistaa, että kaupunki johdonmukaisesti toteuttaa omaa strategiaa ja omaa tulevaisuuttaan.”
Sami Sulkko, Riihimäen kaupunki

Työ energiatehokkuuden, kestävien hankintojen ja materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden parissa jatkuu. Tuloksia tehdään myös ottamalla käyttöön uusiutuvaa energiaa ja resurssiviisaita toimintatapoja.

Vuoden 2017 kuntavaaliehdokkaat näkivät tehokkaan energiankäytön myönteisenä asiana. Suurin osa edistäisi aktiivisesti energiatehokkuusinvestointeja omassa kunnassaan.

Motivan yhdessä Aula Research Oy:n kanssa toteuttamassa kyselyssä yli 70 % vastanneista aikoo aktiivisesti edistää energiatehokkuusinvestointeja kunnassaan. Liki kaikki, eli 97 %, suhtautuivat energiatehokkuusinvestointeihin kaiken kaikkiaan myönteisesti. Energiatehokkuusinvestoinnit kiinnostavat erityisesti suuremmissa kunnissa. Yli 100 000 asukkaan kunnissa lähes 80 % vastaajista aikoo edistää aktiivisesti näitä investointeja.Me teemme työtä kokoamalla ja tuottamalla tietoa julkisiin hankintoihin, uusiutuvan energian hyödyntämiseen sekä energiatehokkuussopimusten toimeenpanoon liittyen. Aktivoimme resurssitehokasta toimintaa kunnissa mm. resurssiviisaiden kuntien FISU-verkoston kautta. Järjestämme kuntien energiatehokkuussopimuksen solmineille kunnille ja kaupungeille vuosittaisen tapaamisen, jossa kerrotaan hyvistä tuloksista, jaetaan tietoa ja kokemuksia toteutetuista toimista sekä kehitetään toimintatapoja, jotta työ uudella sopimuskaudella lähtee käyntiin ja jatkuu tuloksellisena vuodesta toiseen.

Asiantuntijat kiertueella kunnissa

Vuonna 2017 Motivan asiantuntijat jatkoivat edellisenä vuonna aloitettua ”kuntakiertuetta”. Energiatehokkuusasioista puhuttiin Kotkassa, Hämeenlinnassa, Lumijoella, Muhoksella, Tyrnävällä ja Sipoossa, jossa tilaisuus oli KUUMA-kuntien yhteinen.

Porvooseen ja Tampereen seudulle uutta elinvoimaa uusiutuvan energian kuntakatselmuksen avulla

Kunnat etsivät tietä hiilineutraaliuteen. Uusiutuvan energian kuntakatselmus auttaa löytämään kullekin kunnalle sopivat keinot. Se toimii kahdella tasolla – mahdollisuuksien kartoituksena ja tilaisuutena suunnitella tulevaisuuden toimenpiteitä. Myös valtio tukee kuntien ponnisteluja uusiutuvan kuntakatselmuksen toteuttamiseksi.

Merkittävä osa katselmustyöstä on nykyisen tiedon kokoamista ja analysointia. Sekä Porvoossa että Tampereen seudulla katselmuksen antiin oltiin erittäin tyytyväisiä. Kokemuksiin voi tutustua videoissa, jotka teimme Porvoon ja Tampereen kanssa.

Valtionhallinnon innovatiivisten julkisten hankintojen toimenpideohjelma valmistui

Valtionhallinnon innovatiivisten hankintojen toimenpideohjelma sisältää 14 toimenpidettä, jotka jakautuvat neljään kategoriaan: johtamiseen, tiedon jakamiseen, osaamisen kehittämiseen ja konkreettisiin työkaluihin kuten riskien hallinnan työkaluihin. Toimenpiteillä tuetaan valtion hallinnonalojen innovatiivisten hankintojen strategisuutta, johtamista ja konkreettisten hankintojen valmistelua sekä luodaan systemaattinen kehitysprosessi sektori- ja hallinnonalat ylittävälle yhteistyölle. Toimenpiteet vievät kohti hallituksen tavoitetta, jonka mukaan viisi prosenttia julkisista hankinnoista olisi innovatiivisia. Toimenpideohjelma laadittiin työ- ja elinkeinoministeriön hankkeessa ja ohjelmaa olivat laatimassa Motiva Oy ja Owal Group Oy.Vastuullisempia hankintoja kärkihankkeiden siivittämänä

Suomen hallituksen tavoitteena on edistää vastuullisuutta ja innovatiivisuutta julkisissa hankinnoissa. Motivan hankintapalvelu on ollut toteuttamassa hallituksen kärkihankkeita, joilla on lisätty julkisten hankkijoiden osaamista vastuullisten elintarvikkeiden hankinnoissa sekä kehitetty innovatiivisten biotalous- ja kiertotalousratkaisujen sopimusmallia tukemaan hankintayksiköiden strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Motivan hankintapalvelu laati laajassa yhteistyössä elintarvikesektorin toimijoiden kanssa vastuullisten elintarvikehankintojen oppaan, joka tarjoaa suosituksia elintarvikehankinnoissa käytettävistä vastuullisuuskriteereistä. Suomi on edelläkävijä muun muassa monissa eläinten hyvinvointikysymyksissä. Näitä painottamalla hankitaan usein myös kotimaisia elintarvikkeita.

Laatimamme opas toimitettiin Suomen jokaiselle kuntapäättäjälle. Yhteistyössä EkoCentrian kanssa toteutimme laajan kiertueen, jossa koulutimme kuntien ja julkisen sektorin hankkijoita vastuullisuuskriteerien käyttöön. Otimme aktiivisesti osaa mediassa käytyyn keskusteluun julkisista elintarvikehankinnoista.

Uusi hankintaohje tehtiin tavarankuljetuspalveluiden hankintaan. Muut ajoneuvo- ja kuljetuspalveluohjeet päivitettiin.

Vastuulliset elintarvikehankinnat

Kuljetuspalveluiden hankintaohjeet

Vinkkilista hankkijoille

Green Deal innovatiivisiin biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen hankintoihin

Hallituksen kärkihankkeessa Motiva kehittää myös Green Deal -sopimusmallia, jossa julkiset hankkijat sitoutuvat tekemään innovatiivisia biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen hankintoja. Hankintojen Green Deal on vapaaehtoinen, hankintoihin kohdistettu sopimus, jonka hankintayksikkö solmii valtio-osapuolen kanssa. Hankintojen Green Deal -sopimuksilla on tarkoitus edistää bio- ja kiertotalouden sekä energia- ja ilmastostrategian tavoitteita vauhdittamalla markkinakehitystä laajan ostovoiman avulla sekä asettamalla kunnianhimoisia tavoitteita konkreettisissa hankinnoissa.Resurssiviisaat kunnat edelläkävijöinä

FISU (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Me toimimme verkoston palvelukeskuksena yhdessä Suomen ympäristökeskus SYKEn kanssa ja järjestämme tilaisuuksia ja tapahtumia sekä tuemme asiantuntijoina verkostossa mukana olevien kuntien työtä resurssiviisaiden ratkaisujen tekemisessä.

Fisu-verkosto kasvoi vuonna 2017 kolmella kunnalla. Mukana ovat nyt: Forssa, Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Turku ja Vaasa. Uusina kuntina mukaan tulivat Joensuu, Hyvinkää ja Riihimäki.Kymmenen kuntaa sitoutuu kiertotalouden edelläkävijöiksi

Kymmenen suomalaista kuntaa; Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Riihimäki, Rovaniemi, Turku ja Vantaa, on sitoutunut viemään kiertotaloutta kunnianhimoisesti ja konkreettisesti eteenpäin. Ensimmäisenä kuntaverkostona ne aikovat toteuttaa valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet kierrättämällä vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteistä, hyödyntämällä materiaalina vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä sekä vähentämällä jätemäärää vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle.

Edelläkävijäkuntien verkoston valinta on osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa ”Circwaste – Kohti kiertotaloutta” -hanketta, jossa olemme olleet mukana tukemassa kuntien työtä.Konkretiaa kiertotalouteen

Edistämme kiertotaloutta monella käytännönläheisellä tavalla. Kiertotalous avaa uusia kasvu- ja liiketoimintamahdollisuuksia monille suomalaisyrityksille. Vauhditamme myös julkisen sektorin muutosta. Kiertotaloutta hyödyntäviä teollisia symbiooseja käynnistettiin yhteisvoimin eri puolilla Suomea FISS eli Finnish Industrial Symbiosis System -toimintamallin avulla. Motivan johtama FISS-toiminta on laajentunut jo 14 maakuntaan, joissa sitä käytännössä vie eteenpäin 13 alueellista hanketta. Mukana toiminnassa on yli 650 yritystä. Synergiamahdollisuuksia on tunnistettu yli 2 500 kappaletta. Niistä syntyy kilpailukykyä ja uusia vientimahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.Vapaaehtoista materiaalitehokkuutta

Vuonna 2017 jatkettiin materiaalitehokkuuden vapaaehtoisten sitoumusten toimeenpanoa. Vapaaehtoisella toiminnalla elinkeinoelämä, julkinen sektori ja muut toimijat edistävät yhdessä materiaalitehokkuutta, kiertotaloutta ja uusien ratkaisujen luomista yritysten arvoketjuissa. Motivassa muun muassa laadittiin materiaalitehokkuuden sitoumusten käsikirja, joka kokoaa yhteen sitoumustoiminnan keskeiset rakenteet ja periaatteet sekä valmisteltiin erityisesti elintarvikealan ja kumiteollisuuden sitoumuksen sisältöä. Toiminnan hyödyt mitataan euroissa, ympäristöhaittojen vähenemisenä ja luonnonvarojen säästymisenä. Motiva avusti aktiivisesti työ- ja elinkeinoministeriötä myös kansallisen materiatehokkuusohjelman päivitystyössä järjestämällä sidosryhmäkyselyitä ja -työpajoja.

Painopistealueet 2018

Vuonna 2018 keskeistä on kannustaa kunnat ja kaupungit mukaan kunta-alan energiatehokkuussopimukseen ja sitä kautta toimeen energiatehokkuuden parantamiseksi. Hyvät käytännöt ja esimerkit nostetaan esille monella tavalla.

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus KEINOn toiminta käynnistyy maaliskuussa 2018. Se on verkostomaisesti toimiva osaamiskeskus, jonka tavoitteena on kestävien ja innovatiivisten hankintojen kokonaisvaltainen vauhdittaminen julkisella sektorilla. Osaamiskeskuksen muodostavat Motiva, Kuntaliitto, VTT Oy, Business Finland, SYKE, Hansel Oy, KL-Kuntahankinnat Oy ja Sitra.

Osaamiskeskuksen toiminnan painopisteet:
• Julkisten hankintojen strateginen johtaminen, mittaaminen ja vaikuttavuuden arvioiminen
• Green Deal -sopimusten ja edelläkävijämarkkinoiden vauhdittaminen tilaajaryhmätoiminnan kautta
• Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamisen ja alueellisen vertaistuen kehittäminen
• Vaikuttavan kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen