Liikkuminen ja liikenne
Kohti vähäpäästöistä liikkumista ja liikennettä

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sai vuonna 2017 rinnalleen Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (Kaisu) sekä parlamentaarisen liikennetyöryhmän muistion. Yhdessä nämä asettivat uusia energia- ja ilmastotavoitteita kotimaiselle henkilö- ja tavaraliikenteelle.

Tavoitteisiin pääseminen edellyttää merkittävää liikenteen energiatehokkuuden parantamista, uusiutuvan energian käytön lisäämistä sekä kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvattamista. Yksittäisen kuluttajan käyttäytymisen muutos on kaiken keskiössä.

Lisätoimia liikenteen päästöjen leikkaamiseksi tarvittaisiin noin 3,1 miljoonan CO2-ekvivalenttitonnin verran. Puolet tästä on mahdollista saavuttaa biopolttoaineilla, jos niiden osuus kaikesta myydystä polttoaineesta nostetaan 30 prosenttiin vuonna 2030. Noin miljoona tonnia on mahdollista saavuttaa sähkö- ja kaasuautoilla sekä perinteisten ajoneuvojen energiatehokkuutta parantamalla. Loput 0,6 miljoonaa tonnia pitäisi saavuttaa liikenteen ja maankäytön suunnittelulla sekä ihmisten ja yritysten valintoihin vaikuttamalla.”
Saara Jääskeläinen, liikenneneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö

Asetettujen tavoitteiden lisäksi liikenne ja liikkuminen muuttuvat uusien palveluiden ansiosta. Liikkuminen palveluna (MaaS), vertaisvuokraus, kaupunkipyörät ja muut sujuvan matkaketjun palvelut ovat tekemässä kestävästä liikkumisesta entistäkin houkuttelevampaa.

Viisaan liikkumisen keinoja ovat kävely, pyöräily, joukkoliikenne, etätyöt ja -neuvottelut sekä vähäpäästöisen auton valinta ja henkilöauton tehokkaat käyttötavat, kuten kimppakyydit, yhteiskäyttöautot ja taloudellinen ajotapa.”

Olemme vahvasti mukana vauhdittamassa liikenteen ja liikkumisen muutosta ja myötävaikuttamassa asetettujen tavoitteiden toteuttamista. Liikkumisen ohjaus, fiksun autoilun edistäminen sekä kestäviin ajoneuvo- ja kuljetuspalveluiden hankintoihin kannustaminen ovat olleet keskeisiä töitämme vuonna 2017.

Liikkumisen ohjaus muutoksen vauhdittajana

Liikkumisen ohjaus on viisaan liikkumisen edistämistä muun muassa neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä. Vuonna 2017 toteutimme Liikenneviraston toimeksiannosta Liikkumisen ohjauksen valtakunnallista asiantuntija- ja koordinointityötä. Työ jatkuu edelleen ja sen päätavoite on vahvistaa viisaan liikkumisen muodostumista ilmiöksi käyttäjä-, toimiala- ja yhteiskunnallisella tasolla.

Ensiarvoisen tärkeässä roolissa on Viisaan liikkumisen verkosto VILI, jonka 670 jäsentä edustavat kuntia, asiantuntijoita, palveluntarjoajia, yhdistyksiä ja muita aiheesta kiinnostuneita tahoja ja henkilöitä. Välitämme verkoston jäsenille ajankohtaista tietoa viisaasta liikkumisesta ja verkotamme heitä tilaisuuksissa. Kuntien viisaan liikkumisen työtä tuetaan Euroopan liikkujan viikko -kampanjalla. Kampanjassa oli viime vuonna mukana 28 suomalaista kuntaa ja kaupunkia. Maailmanlaajuisesti viettäjiä oli yli 2 500. Olimme mukana avustamassa Liikennevirastoa liikkumisen ohjauksen valtionavustusprosessissa. Vuonna 2017 kyseistä avustusta sai 29 kuntaa ja toimijaa eri puolilla Suomea.

Liikennevirasto on linjannut liikkumisen ohjauksen työpaikoilla valtakunnalliseksi painopistealueeksi. Tehtävämme on nostaa työpaikkojen viisaan liikkumisen merkitystä ja vaikuttavuutta. Vuonna 2017 herätimme työnantajien kiinnostusta viisaaseen työmatkaliikkumisen ja välitimme heille tietoa aiheesta uutiskirjeillä, verkossa, sosiaalisessa mediassa ja tapahtumissa. Kohdistimme työpaikoille Fiksusti töihin -verkkopalveluhankkeen, jota rahoittivat Liikenneviraston lisäksi Helsingin seudun liikenne HSL, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma ja Liikenneturva. Uusia ja innovatiivisia työmatkaliikkumisen ratkaisuja haettiin puolestaan Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen t&k -hankkeessa, jota koordinoimme rahoittajien Sitran, Liikenneviraston, Kunnossa kaiken ikää -ohjelman ja Trafin toimeksiannosta.


Tukea kestäviin ja innovatiivisiin ajoneuvohankintoihin

Julkisissa ajoneuvo- ja henkilökuljetuspalveluhankinnoissa on huomioitava energiatehokkuus ja ympäristövaikutukset. Tästä on säädetty laissa. Kestävät ja innovatiiviset ajoneuvo- ja kuljetuspalveluiden hankinnat -hankkeessa tekemässämme selvityksessä paljastui, etteivät etenkään pienet kunnat ja hankintayksiköt kykene tähän ilman tukea. Kyseisessä hankkeessa päivitimme olemassa olevat ajoneuvohankintojen ja henkilökuljetuspalveluhankintojen ohjeet. Teimme lisäksi uuden, tavarakuljetushankintoihin tarkoitetun ohjeen. Ohjeiden laadinnan lisäksi neuvoimme vuoden aikana hankkijoita verkossa ja erilaisissa tapahtumissa.


Yksityisten kiinteistöjen latauspisteet kiinnostivat

Yksityisten kiinteistöjen latauspisteet nousivat yhä kiinnostavammaksi puheenaiheeksi mediassa ja taloyhtiöissä. Tätä vauhditti erityisesti koordinoimamme yksityisten kiinteistöjen latauspisteiden viestintähanke. Tuotimme hankkeessa usean eri tahon yhteistyönä neutraalia ja luotettavaa opasaineistoa, joka helpotti keskustelun käynnistämistä erityisesti asunto-osakeyhtiöissä.


Painopistealueet 2018

Vuonna 2018 toimintamme tukee kansallisia liikenteelle asetettuja tavoitteita ja painottuu vahvasti Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa (Kaisu) määriteltyihin päästövähennystavoitteisiin.

Kestävän liikkumisen edistämisen painopisteenä on edelleen kansallinen liikkumisen ohjauksen koordinointi. Edistämme kestävien kulkumuotojen käyttöä erityisesti työpaikoilla ja vauhditamme liikkumisen uusien palveluiden leviämistä. Tuomme myös parhaita eurooppalaisia viisaan liikkumisen käytäntöjä suomalaisten kaupunkien ja asiantuntijoiden käyttöön toimimalla EPOMM (European Platform of Mobility Management) -kontaktipisteenä ja CIVINET-koordinaattorina. Toimimme myös Euroopan liikkujan viikon kansallisena koordinaattorina.

Vähäpäästöisiä liikenteen käyttövoimia edistämme yhdessä VTT:n kanssa Sähkö- ja kaasuautojen hankintojen kustannustehokkaat edistämistoimet (GASELLI) -hankkeessa.