Yritykset
Vastuullisuus juurtuu syvemmälle

Autamme yrityksiä juurruttamaan resurssiviisauden osaksi jokapäiväistä liiketoimintaa. Tuotamme ja jaamme tietoa, joka opastaa liiketoiminnan kehittämisessä vastuullisemmaksi ja samalla kustannustehokkaammaksi.

Autamme energia- materiaalitehokkuuden parantamisessa sekä tuotannon sivuvirtojen hyödyntämisessä ja niihin liittyvien yhteistyökumppanuuksien eli teollisten symbioosien löytämisessä.

Koulutamme, neuvomme ja verkotamme eri alojen osaajia, jotta yritysten käytännön energiatehokkuustyö ja materiaalien kestävä käyttö muuttuvat välttämättömäksi osaksi toimintaa ja tuottavat arvoa.

Sopimukset ohjaavat käytännön toimiin

Iso osa suomalaisyrityksistä on sitoutunut energian tehokkaaseen ja vastuulliseen käyttöön. Sitoutumisen tasosta kertoo, että iso joukko yrityksiä tehosti energiankäyttöään vapaaehtoisesti osana energiatehokkuussopimuksia vuosina 2008–2016. Sopimuskaudella teollisuuden, energia-, palvelu- sekä kiinteistöalan yritykset investoivat energiatehokkuuteen yli miljardi euroa ja toteuttivat tuhansittain toimia, joiden ansiosta 2016 vuoden lopussa energiaa säästyi vuositasolla 15,4 TWh.

Uusi, vuoden 2017 alussa käynnistynyt, sopimuskausi jatkaa tavoitteellista ja vastuullista energiankäyttöä aina vuoteen 2025 asti. Keskityimme vuoden 2017 aikana uuden energiatehokkuussopimuskauden markkinointiin sopimusosapuolten rinnalla. Koordinoimme yhteisiä viestintä- ja markkinointitoimia sekä tuotimme erilaisia markkinointiaineistoja sopimusosapuolten käyttöön. Ensimmäisen sopimusvuoden aikana ja jo ennen sen alkamista yritykset ovat liittyneet aktiivisesti sopimukseen. Vuoden 2017 lopussa mukana oli lähes 450 yritystä ja 60 kuntaa ja kuntayhtymää.

Kohti materiaalitehokkuuden vapaaehtoisia sitoumuksia

Suomessa valmistellaan materiaalien tehokkaaseen käyttöön valtakunnan tasolla tähtäävää vapaaehtoista sitoumusta. Se on yksi keskeinen työkalu, jonka avulla Suomi muutetaan kiertotalousyhteiskunnaksi. Toiminnan hyödyt mitataan euroissa, ympäristöhaittojen vähenemisenä ja luonnonvarojen säästymisenä. Olemme olleet mukana sitoumuksen valmistelussa alusta alkaen. Vuonna 2017 jatkoimme sitoumusten valmistelua ja toimeenpanoa yhdessä elinkeinoelämän ja ministeriöiden kanssa ja laadimme materiaalitehokkuuden sitoumusten käsikirjan, joka kokoaa yhteen sitoumustoiminnan keskeiset rakenteet ja periaatteet. Pisimmälle valmisteluissa on edetty elintarvikealan kanssa. Ensimmäinen sitoumus käynnistää kokeilujakson, jonka aikana mukaan tavoitellaan myös muita toimialoja.

Uusia ratkaisuja energiakatselmuksiin

Suomessa energiakatselmukset ovat vuosia olleet keskeinen työkalu, joka on ohjannut yrityksiä fiksumpaan energiankäyttöön. Muovaamme uusia ja jatkojalostamme vanhoja katselmusmalleja, jotta ne palvelevat yritysten tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Viime vuonna kehitimme uudenlaisen kaksivaiheisen energiakatselmusmallin pienille ja keskisuurille yrityksille. Mallia testattiin vuoden 2017 aikana, ja se on käyttöönottovalmis vuonna 2018. Uuden mallin toivotaan lisäävän energiakatselmuksia pk-yrityksissä. Fiksumpi energiankäyttö näkyy välittömästi euroina tuloksessa.

Katselmustoiminnan kehittämisen lisäksi me koulutamme katselmoijia ja seuraamme tehtyjen selvitysten laatua ja saavutettuja tuloksia. Viime vuoden aikana koulutimme reilut 30 energiakatselmoijaa toteuttamaan valtion tukemia energiakatselmuksia. Lisäksi koulutimme yhteistyössä Energiaviraston kanssa lähes 40 katselmoijaa lakisääteisten suurten yritysten pakollisten energiakatselmusten toteuttajiksi.

Materiaalitehokkaita menestystarinoita

Tuotantolaitoksen materiaalienkäytön tehostamismahdollisuudet saadaan parhaiten esiin Motivan mallin mukaisella materiaalikatselmuksella, johon yritys voi hakea 40 prosentin katselmustuen työ- ja elinkeinoministeriöltä. Esimerkiksi lokakuussa 2017 valmistunut materiaalikatselmus Elonen Oy Leipomossa näytti, että materiaalinkäytön tehostaminen ja hävikin vähentäminen tuovat yhtiölle suoraa taloudellista hyötyä ja vähentävät samalla luonnonvarojen kulutusta sekä toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja.

Tieto jalostuu yhteishankkeissa

Uskomme yhdessä tekemisen ja tiedon jakamisen voimaan. Sen vuoksi teemme yritysten kanssa yhteishankkeita, joissa etsitään käytännön ratkaisuja yritysten energiatehokkuustyössä kohtaamiin haasteisiin ja etsitään uusia tehostamiskohteita. Kokoamme vaihtuvien teemojen ympärille eri alojen ammattilaisia, jotka tuovat vuosien varrella kertyneen asiantuntemuksensa ja tietotaitonsa yhteiseen pöytään. Hankkeemme ovat tarjonneet osallistujille arvokkaaksi koettua ideointi- ja vertaisoppimistukea sekä foorumin energiatehokkuuteen keskittyvälle avoimelle tiedonvaihdolle.

Johdollamme on vuosien varrella sukellettu yhteensä 14 eri energiatehokkuusteemaan. Yhteistyöhön on osallistunut kaikkiaan yli 150 yritystä. Lopputuloksena on jalostunut käytännön vastuullisuustyötä tukevaa tietoa, joka palvelee yrityksiä ja yhteisöjä ympäri Suomen.

Verkostot muiden sopimukseen liittyneiden yritysten ja asiantuntijoiden välillä ovat tärkeitä. Motivan koordinoimat yhteistyöhankkeet ovat antaneet arvokasta tietoa, jota mukana olevat yritykset ovat voineet hyödyntää tahoillaan.
Juha Kouki, Pohjolan Voima

Viime vuonna vesihuoltolaitokset kehittivät yhteistyössä kanssamme vesihuollon energiatehokkuutta. Yhdessä kootun tiedon toivotaan ohjaavan koko Suomen vesihuoltolaitoksia fiksumpaan energiankäyttöön ja investoimaan energiatehokkuuteen. Vuonna 2016 käynnistynyt Energiatehokas vesihuoltolaitos -hanke päättyy vuonna 2018.

Raamit Suomen materiaalitehokkuustavoitteille

Motiva avusti ministeriöitä kansallisen materiaalitehokkuusohjelman päivitystyössä. Päivitetty ohjelma julkaistiin helmikuussa 2018. Ohjelman tavoitteena on luoda kestävää kasvua materiaalitehokkuudella. Painopisteinä ovat yritysten materiaalitehokkuushankkeet, materiaalitehokkuuden vapaaehtoiset sitoumukset ja FISS-toimintamallin kehittäminen. Ohjelman mukaan on tarpeen selvittää, miten materiaali- ja energiakatselmustoimintaa voi paremmin sovittaa yhteen.


Pk-yritysten resurssitehokkuuteen vauhtia

Pk-yrityksille suunnattu Euroopan laajuinen verkkopalvelu European Resource Efficiency Knowledge Centre (EREK) kokoaa yhteen eri aloja puhuttelevaa resurssitehokkuustietoa ja itsearviointityökaluja. Motiva on tuottanut palveluun tietoa ja esimerkkejä suomalaisratkaisuista ja -toimista.


Painopistealueet 2018

Vuonna 2018 jatkamme energia- ja materiaalitehokkuuden juurruttamista osaksi suomalaisyritysten arkea osoittamalla käytännön keinoja resurssiviisaampaan toimintaan. Ohjaamme edelleen yrityksiä mukaan uusiin energiatehokkuussopimuksiin sekä tuemme niitä tavoitteellisessa energiatehokkuustyössä tarjoamalla toimintaa tukevaa tietoa ja asiantuntija-apua.

Kannustamme erityisesti pk-yrityksiä energia- ja materiaalikatselmusten hyödyntämiseen ja niissä löydettyjen toimien toteuttamiseen. Jatkamme materiaalitehokkuuden sitoumuksen eteenpäin viemistä Suomessa käynnistämällä ja jalkauttamalla sitoumustoimintaa eri toimialoille.

Teemme yhteistyötä eri alojen ammattilaisten kanssa vauhdittaaksemme uuden teknologian käyttöönottoa yrityksissä. Vuonna 2018 etsimme yritysten kanssa yhteistyössä digiratkaisuja helpottamaan energian ja materiaalien tehokkaampaa käyttöä tuotantolaitoksissa.