ESCO-hankkeiden tuki

Tällä sivulla esitetään yleisten energiatukea koskevien periaatteiden lisäksi ESCO-hankkeisiin liittyviä erityispiirteitä. Tapauskohtaisesti on kuitenkin aina varmistettava Tekesistä voimassaolevat tukiperusteet ja -ehdot. Investointituet on käsitelty yleisesti kohdassa investointituet.

Tavanomaisen tekniikan hankkeisiin myönnetään pääsääntöisesti tukea vain energiatehokkuussopimuksiin liittyneille. Tästä poikkeuksena ESCO-palvelulla toteutettaviin tavanomaisen tekniikan hankkeisiin voidaan myöntää investointitukea myös yritykselle tai yhteisölle, joka ei kuulu energiatehokkuussopimukseen. Tällöin tuen enimmäismäärä on 15 %. ESCO-hankkeen palvelu- tai sopimuskauden pituudelle ei ole asetettu hankkeen tukikelpoisuuteen vaikuttavia ehtoja.

Tavanomaisen tekniikan tuki energiansäästöhankkeisiin on enintään 20 % energiatehokkuussopimukseen liittyneille yrityksille ja yhteisöille. Mikäli energiatehokkuussopimukseen liittynyt yritys tai yhteisö toteuttaa tavanomaisen tekniikan hankkeen ESCO-palvelulla, on tuki enintään 25 %. (Tukiprosentit vuonna 2017).

ESCO-hankkeet

ESCO-hankkeessa investoinnin toteuttaa ESCO-yritys siten, että loppuasiakas maksaa investoinnin (tai osan siitä) sen tuottamilla säästöillä sopimuksessa määritellyllä palvelukaudella.

ESCO-palvelu sisältää säästötakuun eli ESCO-yrityksellä on aina taloudellinen riski siitä, että investointi tuottaa riittävästi säästöä. Pelkän säästötakuun antaminen ei kuitenkaan riitä energiatuen 5 prosenttiyksikön korotukseen. Jos loppuasiakas rahoittaa investoinnin ja se jää loppuasiakkaan omistukseen on kyseessä niin sanottu normaali investointi.

ESCO-hankkeen rahoitus voi tulla ESCO-yrityksen kautta tai suoraan rahoitusyhtiöltä. Leasing-tyyppiset sopimukset ovat yleistymässä.

Loppuasiakas tuen hakijana

Vuodesta 2013 alkaen ESCO-tuen hakijana on voinut toimia vain loppuasiakas. ESCO-palvelun perusteella myönnettävän tuen edellytyksenä se, että investointi ei sen valmistumisen jälkeen jää pysyvästi loppuasiakkaan omistukseen. Loppuasiakas voi kuitenkin myöhemmin lunastaa investoinnin itselleen.

Vaikka ESCO-yrityksen antama niin sanottu energiansäästötakuu on periaatteessa yksi ESCO-palvelumalli, katsotaan hankkeen toteutuvan tavanomaisella tavalla, jos loppuasiakas kykenee itse järjestämään investoinnin rahoituksen ja investointi jää pysyvästi loppuasiakkaan omistukseen.

Loppuasiakkaan ollessa tuen hakijana voidaan ESCO-palvelu toteuttaa, investoinnin toteutusvaiheen rahoitustavasta riippuen, seuraavassa esitetyillä tavoilla A ja B.

A: Toteutus loppuasiakkaan (hakijan) rahoituksella

Kun loppuasiakas vastaa investoinnin rahoituksesta sen toteutuksen ajan, voidaan tuki maksaa maksatushakemuksessa esitettyjen kustannusten perusteella. Jotta hankkeen toteutustapa täyttäisi ESCO-palvelun periaatteen ”investoinnin maksamisesta sen tuottamilla säästöillä”, tulee hakijan myydä tuen kohteena oleva investointi rahoittajalle tuen maksamisen jälkeen. Toteutusvaiheen rahoituksen katsotaan tässä olevan vain väliaikainen järjestely rahoituskustannusten alentamiseksi.

Viimeisen erän maksatuksen yhteydessä hakijan tulee toimittaa selvitys siitä, miten tukipäätöksen ehtona oleva omaisuuden myyminen on toteutunut tai tulee toteutumaan (kauppahinta, joka on loppuasiakkaan ESCO-yritykselle maksama hinta vähennettynä saadulla energiatuella).

B: Toteutus ESCO-yrityksen tai kolmannen osapuolen rahoituksella

Hakijalla (loppuasiakkaalla) on tässä tapauksessa sopimus tuen kohteena olevaa investointia koskevasta ESCO-palvelusta ja erillinen sopimus investoinnin rahoituksesta, mikäli rahoitus ei sisälly edellä mainittuun sopimukseen ESCO-palvelusta.

Tuen kohteen oleva investointi on toteutusvaiheen ajan ja sen valmistumisen jälkeen joko ESCO-yrityksen tai investoinnin rahoituksesta vastaavan kolmannen osapuolen omistuksessa. Tuki voidaan maksaa täysimääräisenä hakijalle ESCO-palvelu- ja/tai rahoitussopimuksen perusteella, jotka energiatuen kannalta rinnastetaan leasing-sopimukseen tai osamaksukauppaan.

Energiatuen myöntämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1313/2007) perusteella voidaan hyväksyttäviin kustannuksiin sisällyttää investoinnin seurannasta aiheutuvat kustannukset enintään vuoden ajalta investoinnin käyttöönotosta. ESCO-palvelun olennainen osa on investoinnin säästövaikutuksen seuranta, josta työmääränä suurin osa muodostuu ensimmäisen vuoden aikana. Muilta osin menoina voidaan tässä vaihtoehdossa hyväksyä enintään hankinnan ostohintaa vastaavat kustannukset.

Tuki maksetaan yhdessä erässä, kun hanke on täysin valmis. Maksatuksen yhteydessä tulee hakijan toimittaa selvitys siitä, miten hakija tulee ESCO-sopimuskauden aikana maksamaan investoinnin sen rahoittajalle.

Tuen hakeminen

Tekesin sähköinen asiointipalvelu:
https://www.tekes.fi/asiointi

Energiatukihakemuksen liitteet ja ohjeet:
Energiatuki (Tekes)

Kaikki energiatukihakemukset toimitetaan ennen hankkeen aloittamista.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.8.2017