Investointituet

Alla on esitetty työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) energiatukilinjausten 2018 myöntämiseen liittyviä olennaisia asioita. Viralliset tulkinnat liittyen energiatukiin ja niiden myöntämiseen tehdään tapauskohtaisesti Business Finlandissa ja TEM:ssä.

Mihin investointeihin energiatukea voi saada?

Energiatuen keskeisenä tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä.

Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät:
 1. Uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, ja jossa
  – edistetään uutta teknologiaa ja sen kaupallista hyödyntämistä
  – investoidaan uuteen laitokseen tai
  – kyse on sellaisesta korvausinvestoinnista, jolla lisätään merkittävästi uusiutuvan energian tuotantomäärää tai saavutetaan muu merkittävä myönteinen tavoitteen mukainen energiavaikutus.

 2. Energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista ja
  – jonka tarkoituksena ei ole pakollisen ympäristövelvoitteen saavuttaminen
  – kyse ei ole energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaisesta yritykselle pakollisesta energiakatselmuksesta.

 3. Muutoin energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi.
  Energiatuen myöntäminen on harkinnanvaraista ja tuen myöntämisessä etusijalla ovat uuden teknologian hankkeet. Myös tavanomaisen teknologian hankkeita voidaan tukea harkitusti ja etusijalla ovat hyvin valmistellut hankkeet ja huolellisesti laaditut tukihakemukset.

Tukea ei myönnetä hankkeille, jotka on käynnistetty ennen tukipäätöstä. Lisäksi tukea voidaan myöntää aikaisintaan rahoituspäätöspäivästä alkaen aiheutuviin kustannuksiin.
Tuella on oltava merkittävä vaikutus hankkeen käynnistämiseen. Mikäli tuettava hanke kuuluu energiatehokkuussopimusjärjestelmän piiriin ja tuen saaja irtisanoutuu tai irtisanotaan sopimusjärjestelmästä, tuen myöntäjä voi päättää tuen takaisinperinnästä.

Investointihankkeella tarkoitetaan investointia käyttöomaisuuteen.

Ketkä voivat saada energiatukea?

Energiatukea voivat saada:
 • kaiken kokoiset yritykset, mukaan lukien ammatin- ja liikkeenharjoittajat sekä toiminimet, ja
 • yhteisöt, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt.

Energiatukea eivät saa:
 • asunto-osakeyhtiöt
 • asuinkiinteistöt
 • maatilat tai niiden yhteydessä toteutettavat hankkeet, lukuun ottamatta sellaisia maatilan yhteydessä toteutettavia hankkeita, jossa tuotettava energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnan ulkopuolella
 • valtionosuutta saavat perustamishankkeet
 • organisaatiot, joiden toiminta rahoitetaan valtion talousarviosta
 • valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988) tarkoitettuun taloushallinto-organisaatioon kuuluville virastoille, laitoksille ja muille toimielimille

Lisäksi arvioidaan seuraavia:

 • Hakijana on EU-säännösten tarkoittama vaikeuksissa oleva yritys (maksukyvytön tai menettänyt puolet osakepääomastaan).
 • Yrityksellä on verovelkaa, aikaisempien Tekes-/Business Finland -lainojen rästejä, maksuhäiriöitä tai muita hoitamattomia taloudellisia velvoitteita.
 • Projektisuunnitelmaa ei ole tai se on ylimalkainen.
 • Yrityksellä ei ole investoinnin tai selvityksen edellyttämää muuta (omaa tai vierasta) rahoitusta.

Tuet uusiutuvan energian investointeihin 2018 (tavanomainen teknologia)

Tukea myönnetään vuonna 2018 seuraaviin uusiutuvan energian investointeihin:
 • Lämpökeskushankkeet (puupolttoaineet) 10-15 %
 • Lämpöpumppuhankkeet 15 % *)
 • Aurinkolämpöhankkeet 20 %
 • Pienvesivoimahankkeet 15-20 %
 • Kaatopaikkakaasuhankkeet 15-20 %
 • Pientuulivoimahankkeet 20-25 %
 • Aurinkosähköhankkeet 25 %
 • Biokaasuhankkeet 20-30 %

*) pois lukien jäte- ja hukkalämmön hyötykäyttöön liittyvät hankkeet, joihin sovelletaan energiansäästöön liittyviä tukiprosentteja.

Rajoitukset tai tukea ei myönnetä:
 • Tukea ei myönnetä lämpökeskuksille, joiden lämpöteho on yli 10 MW.
 • Yli 1 MW:n hankkeiden osalta tukea voidaan myöntää vain ylimääräisiin investointikustannuksiin. Ylimääräiset investointikustannukset määritellään vertaamalla hanketta vastaavaan fossiilisiin energialähteisiin perustuvaan hankkeeseen, joka olisi realistisesti tehty ilman tukea.
 • Tukea ei myönnetä lämmöntuotantohankkeille, jos hankkeen seurauksena siirrytään kaukolämmöstä erilliseen lämmöntuotantoon.
 • Lämpökeskusten osalta vaaditaan vähintään 70 % uusiutuvan energian osuutta polttoainekäytöstä.
 • Tukea ei myönnetä uudisrakennuskohteissa tehtäviin hankkeisiin (pois lukien uusi teknologia ja aurinkosähköhankkeet).
 • Tuulivoima-, biokaasu-, puupolttoaine-, aurinko- ja aaltovoimalahankkeita voidaan tukea ainoastaan, jos hanke ei täytä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) annetun lain 9-11 §:ssä säädettyjä syöttötariffijärjestelmän hyväksymisen edellytyksiä tai 30 §:ssä säädettyjä tarjouskilpailuun osallistumisen edellytyksiä tai 33 §:n 1 momentin 6 kohdan a alakohdassa tarkoitettua vuosituotantovelvoitetta. Jos hanke kuitenkin sisältää uutta teknologiaa, voidaan sille tällä perusteella myöntää energiatukea.
 • Energiatukea voidaan myöntää päästökauppalain (311/2011) soveltamisalaan kuuluvaan toimintaan liittyvään investointihankkeeseen siltä osin kuin hanke sisältää uutta teknologiaa.
 • Maatilan yhteydessä toteutettaville hankkeille voidaan myöntää tukea ainoastaan, jos 80 % tuotetusta energiamäärästä käytetään kyseisen maatilan ulkopuolella.
 • Puu- ja kierrätyspolttoaineiden tuotantoon tarkoitetun kaluston (mukaan lukien hakkurit, murskaimet, hakekontit, muu kalusto) hankkimiseen ei myönnetä tukea (pois lukien uuden teknologian hankkeet).
 • Energiavarastoihin liittyviä hankkeita tuetaan ainoastaan, jos samalla investoidaan uusiutuvan energian tuotantokapasiteettiin tai energiatehokkuutta parantaviin koneisiin ja laitteisiin. Energiavarastoon liittyvien kustannusten enimmäismäärä hankkeessa on 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
 • Polttoaineen jakeluun liittyvien hankkeiden osalta tukea voidaan myöntää ainoastaan tuotantolaitoshankkeiden yhteydessä. Tukea voidaan myöntää korkeintaan yhdelle tuotantolaitoksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle jakeluasemalle.
 • Jätteenpolttolaitoshankkeita ei tueta.
 • Tuettavien hankkeiden investointikustannusten on oltava vähintään 10 000 euroa.

Tuet energiansäästöä ja energiatehokkuutta edistäviin investointeihin vuonna 2018 (tavanomainen teknologia)

Tukea myönnetään vuonna 2018 seuraaviin energiansäästöä ja energiatehokkuutta edistäviin investointeihin:
 • 20 % energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille.
 • 25 % kun edellä olevassa käytetään ESCO-palvelua.
 • 15 % muille kuin energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille, kun käytetään ESCO-palvelua.

Uutta teknologiaa sisältäville hankkeille myönnetään tapauskohtaisesti korotettua tukea (20–40 %) myös energiatehokkuussopimusten ulkopuolisille yrityksille ja kunnille.

Rajoitukset tai tukea ei myönnetä:
 • Suurille yrityksille enimmäistukitaso on 30 %.
 • ESCO-palveluiden osalta edellytyksenä on vähintään 70 %:n säästötakuu ja todennettavien säästöjen osuus kokonaissäästöistä todentamisjakson aikana on vähintään 60 % euromääräisesti laskettuna.
 • Tukea ei myönnetä savukaasupesureihin tai näihin liittyviin lämmöntalteenottoinvestointeihin, jos ne liittyvät päästökauppalaitoksiin tai yli 10 MW:n tehoisiin lämpökeskuksiin.
 • Energiatukea voidaan myöntää päästökauppalain (311/2011) soveltamisalaan kuuluvaan toimintaan liittyvään investointihankkeeseen siltä osin kuin hanke sisältää uutta teknologiaa tai kun investoinnin vuoksi päästökaupasta saatava taloudellinen hyöty on vähäinen.
 • Tukea ei myönnetä valaistukseen liittyviin tavanomaisen teknologian hankkeisiin
 • Tukea ei myönnetä rakennusten eristykseen, kylmäkalusteiden ja -laitteiden oviin tai kansiin tai muihin vastaaviin ratkaisuihin.
 • Tukea ei myönnetä uudisrakennuskohteissa tehtäviin energiatehokkuushankkeisiin (pois lukien uusi teknologia).
 • Tuettavien hankkeiden investointikustannusten on oltava vähintään 10 000 euroa.

Tuet uuden teknologian hankkeisiin vuonna 2018

Tukea myönnetään vuonna 2018:
 • Uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen liittyviin uuden teknologian investointeihin; tuen määrä on enintään 40 %.

Uudella teknologialla tarkoitetaan sellaisia uudenlaisia ratkaisuja, joita ei ole Suomessa laajasti kokeiltu. Tyypillisesti kyse on ensimmäisestä tai ensimmäisistä demonstraatiolaitoksista. Uuden teknologian käyttöönottoon liittyy yleensä vastaavaan tavanomaisen teknologian hankkeeseen nähden ylimääräisiä kustannuksia tai riskejä. Uuden teknologian ratkaisut ovat keskeisiä pitkän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteiden kannalta.

Tuen hakeminen

Business Finlandin asiointipalvelu

Energiatukihakemuksen liitteet ja ohjeet:
Energiatuki (Business Finland)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 17.1.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.