Investointituet

Alla on lyhyesti esitetty työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) energiatukilinjausten 2017 myöntämiseen liittyviä olennaisia asioita. Viralliset tulkinnat liittyen energiatukiin ja niiden myöntämiseen tehdään Tekesissä jaTEM:ssä.

Tekes ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) voivat myöntää investointitukea muun muassa hankkeisiin, jotka edistävät energiansäästöä ja energiatehokkuutta. Energiatuki on harkinnanvarainen tuki ja näin sen myöntäminen perustuu aina tapauskohtaiseen käsittelyyn. Pääpaino on uutta teknologiaa hyödyntävissä hankkeissa.

Energiatehokkuussopimusjärjestelmään liittyneillä yrityksillä ja yhteisöillä on lisäksi mahdollisuus saada tapauskohtaisen harkinnan perusteella tukea myös tavanomaisen tekniikan energiansäästöinvestointien toteuttamiseen.

Päästökauppasektorille tukea myönnetään vain uuden teknologian hankkeissa tai uuden teknologian hankeosioissa. Poikkeuksena tietyin edellytyksin energiatehokkuussopimusjärjestelmän kautta tuettavat muut investoinnit silloin, kun hankkeella ei ole suoraa vaikutusta hakijan päästöoikeuksiin tai päästöjen vähenemisen kautta lasketun taloudellisen hyödyn vaikutus investoinnin kannattavuuteen on vähäinen (hakijan vakuutus). Taloudellista hyötyä voidaan pitää vähäisenä, mikäli se on enintään 20 % kokonaishyödystä.

Tukihakemus on aina jätettävä ennen hankkeen aloittamista, mikä tarkoittaa ennen kuin sitä koskeva lopullinen ja sitova investointipäätös tai laitetilaus on tehty tai rakentaminen on aloitettu.

Tavanomaisen tekniikan energiansäästöinvestoinnit

Energiatehokkuussopimusjärjestelmään liittyneiden yritysten ja yhteisöjen osalta myös tavanomaisen tekniikan energiansäästöinvestointeja voidaan tukea käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Tuen myöntämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Tuettavat tavanomaisen tekniikan energiansäästöinvestoinnit ovat raportoidussa energiakatselmuksissa/-analyyseissä todettuja tai erillisessä selvityksessä kuvattuja siten, että selvityksestä käy ilmi perusteet hankkeen toteuttamiselle, hankkeen tekninen kuvaus, laskelma saavutettavista energiansäästöistä lähtötietoineen sekä erittely investointikustannuksista. Tuettavista hankkeista on selkeästi osoitettava koituvan energiansäästöä.
 • Päästökaupan piirissä olevien energiatehokkuussopimukseen liittyneiden yritysten tavanomaisen teknologian hankkeissa hankkeet, joilla ei ole vaikutusta hakijan päästöoikeuksiin tai joissa päästöoikeuksien kautta saavutettava taloudellinen hyöty on vähäinen, käsitellään Tekesissä. Epäselvissä tapauksissa Tekes voi siirtää hakemuksen energiaosaston päätettäväksi. Näistä hankkeista on syytä olla yhteydessä Tekesiin ennen tukihakemuksen jättämistä.
 • Tukea myönnetään vain investoinneille tai niiden osille, joiden toteutumiselle tuella arvioidaan olevan tärkeä merkitys.
 • Tukea myönnetään pääsääntöisesti korottomalta takaisinmaksuajaltaan ilman tukea lasketuille yli 3 vuoden hankkeille. Suurilta yrityksiltä edellytetään hakemukseen selvitys, jossa on esitetty investoinnin kannattavuus tuen kanssa ja ilman.
 • Tavanomaisen tekniikan energiansäästöinvestointien tukimäärä on enimmillään 20 prosenttia. Toteutettaessa säästöinvestointi niin sanottuna ESCO-palveluna, voi tukitaso olla enintään 25 prosenttia. ESCO-hankkeissa on ESCO-sopimuksen rakenteesta syytä olla yhteydessä Tekesiin ennen tukihakemuksen jättämistä. (Lisätietoja kohdasta ESCO-hankkeiden tuki sekä Tekesistä).
 • Tuettavan hankkeen minimikoko on 10 000 euroa. Se voi koostua myös pienempiä investointeja sisältävästä paketista, jonka keskimääräinen takaisinmaksuaika asettuu hyväksyttäviin rajoihin. Tuettavan hankkeen koon ylittäessä 5 M€, tukipäätös tehdään TEM:ssä.
 • Mikäli tuettava hanke kuuluu energiatehokkuussopimusjärjestelmän piiriin ja tuen saaja irtisanoutuu tai irtisanotaan sopimusjärjestelmästä, tuen myöntäjä voi päättää tuen takaisinperinnästä.

Tavanomaisen tekniikan energiansäästöinvestointien tukia koskevat seuraavat rajaukset

Tukea ei myönnetä:
 • Asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille, valtionosuutta saaville perustamishankkeille eikä maatiloille tai niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille.
 • Päästökauppasektorilla tavanomaisen teknologian hankkeille
  – paitsi hankkeet, joilla ei ole suoraa vaikutusta hakijan päästöoikeuksiin tai päästöjen vähenemisen kautta saatavan taloudellisen hyödyn vaikutus investoinnin kannattavuuteen on vähäinen. Vähäisellä hyödyllä tarkoitetaan alle 20 prosentin taloudellista hyötyä hankkeen kokonaishyödyistä.
 • Peruskorjaushankkeisiin
  – erityistapauksissa voidaan tukea myöntää erillisiin energiaa säästäviin laitteisiin/järjestelmiin, jos hakijalla on selvästi olemassa vaihtoehto jättää ne toteuttamatta. Edellyttää selkeää ja yksilöityä kuvausta sekä perusteluja tuen tarpeelle.
 • Tehonsäästöhankkeille
  – jos niiden seurauksena ei ole myös merkittävä energiansäästö. Samassa kategoriassa on loistehon kompensointi joka säästää rahaa, mutta ei hakijan energiankäyttöä.
 • Lämmitystapamuutoksiin
  – jos kyseessä ei ole uusiutuvaan energiaan siirtyminen omassa energiantuotannossa.
 • Tavanomaisiin ilmalämpöpumppuihin (ilma → ilma)
  – poikkeuksena tukea voidaan myöntää energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille silloin, kun ilmalämpöpumppu asennetaan suoralla sähkölämmityksellä varustettuun rakennukseen eikä ilmalämpöpumppua ole suunniteltu käytettäväksi jäähdytystarkoitukseen.
 • Lämpöpumppuihin silloin, jos niillä ei energiajärjestelmän tasolla ole korvattavaan energiaan verrattuna selkeästi CO2-päästöjä vähentävää vaikutusta
  – kuten esimerkiksi korvattaessa yhteistuotantolaitoksessa tuotettua kaukolämpöä; erillistuotantolaitoksen osalta tilanne riippuu polttoaineista.
 • Hankkeisiin, jotka ovat luonteeltaan kunnossapitotoimenpiteitä.
 • Lämpökeskuksille, joiden lämpöteho on yli 10 MW. Lämpökeskusten osalta vaaditaan vähintään 50 % uusiutuvan energian osuutta polttoainekäytöstä.
 • Lämmöntuotantohankkeille, jos hankkeen seurauksena siirrytään kaukolämmöstä erilliseen tuotantoon.
 • Uudisrakennuskohteissa tehtäviin energiatehokkuus- ja lämpöpumppuhankkeisiin (pl. uusi teknologia).
 • Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) annetussa laissa 9 § ja 10 § säädettyjen syöttötariffijärjestelmän hyväksymisen edellytykset täyttäviin tuulivoima- ja biokaasuhankkeisiin.
 • Puu- ja kierrätyspolttoaineiden tuotantoon tarkoitetun kaluston (ml. hakkurit, murskaimet, hakekontit, muu kalusto) hankkimiseen (pl. uuden teknologian hankkeet).
 • Katuvalaistukseen liittyviin tavanomaisen teknologian hankkeisiin. Muiden valaistushankkeiden osalta tukea ei myönnetä perinteisten valonlähteiden korvaamiseen, ellei samalla uusita koko valaistusjärjestelmää.
 • Jätteenpolttolaitoshankkeet

Uusi teknologia ja esimerkkihankkeet

Kaikkien hakijoiden uuden teknologian hankkeet käsitellään TEM:n energiaosastolla. Uuden teknologian hankkeiden tukiprosentti on enintään 40 %. Käytännössä tuki on useimmiten 25–35 %.

Uudella teknologialla tarkoitetaan sellaisia teknisiä ja muita ratkaisuja, joita ei ole aikaisemmin laajemmin sovellettu kaupallisessa mittakaavassa Suomessa. Hankkeessa pitää olla oikeasti ”teknologiaa” eli laite tai järjestelmä. Uusi konsepti tai toimintatapa eivät ole uutta teknologiaa eikä tavanomaisen teknologian kattava hyödyntäminen tee ”paketista” uutta.

Pieni osuus uutta teknologiaa ei tee koko hankkeessa uutta, mutta jos hankkeessa on sekä uutta että tavanomaista teknologiaa, voidaan eri osuuksille käyttää eri tukitasoja. Uudiskohteissa tukea voidaan myöntää vain uuteen teknologiaan ja tuen kohde on lähtökohtaisesti perusvalinnan ja uuden teknologian kustannusero.

TEKES voi rahoittaa yritysten ja yhteisöjen tutkimus- ja tuotekehityshankkeita. Rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi tuotannon kehittämishankkeille, joita voi tulla esille muun muassa energia-analyysien yhteydessä.

Tuen hakeminen

Tekesin sähköinen asiointipalvelu:
https://www.tekes.fi/asiointi

Energiatukihakemuksen liitteet ja ohjeet:
Energiatuki (Tekes)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.8.2017