Offentliga sektorn

Aktörer inom den offentliga sektorn ska i sina åtgärder effektivera användningen av energi och material och sålunda minska växthusgasutsläpp. Vi erbjuder kommuner, städer och andra aktörer inom den offentliga sektorn lösningar och verktyg som de kan tillämpa för att möta de krav som författningar och förpliktelser ställer.

Effektivisering av energi- och materialanvändning

Det lönar sig att effektivera hållbar utveckling i alla verksamheter inom den offentliga sektorn. Energihantering i samband med fastigheter och beaktande av materialeffektiviteten vid anskaffningar och i trafik- och samhällsplaneringen är ett steg i riktning mot en resurseffektiv framtid. Den offentliga sektorn förutsätts vara en stark vägvisare när det gäller effektiv användning av energi och material. 

Energiundervisning i skolornas undervisningsprogram

Integreringen av energiundervisning i skolornas undervisningsprogram är också en viktig del av grunderna för en övergripande hållbar utveckling i vilken effektiviseringen av energianvändningen ingår som en del.

Innehåll

Energisyner

Vid energisynen utreds och analyseras synobjektets energianvändning och energisparpotential och presenteras besparingsåtgärder, lönsamhetsberäkningar och effekter på utsläppen av CO2.

Energieffektivitetsavtalen

Målet för energieffektivitetsavtal som baserar sig på frivillighet är att effektivisera energianvändningen i industrin, energi- och tjänstesektorn, fastighetsbranschen, kommunsektorn och i oljeuppvärmningsfastigheter.

Hållbar offentlig upphandling

Skyldighet att främja hållbara anskaffningar inom den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn förvärvar produkter och tjänster för cirka 35 miljarder euro per år. Det är ungefär 17 procent av bruttonationalprodukten.

Den offentliga sektorns energieffektivitetsplan

Den offentliga sektorns energieffektivitetsplan och anvisningarna och verktygen för dess genomförande är i första hand avsedda för den offentliga sektorn, men även andra kan använda anvisningarna.

Gatu- och utomhusbelysning

Genom omsorgsfull planering och styrning av belysningen kan belysningskvaliteten i tätorter förbättras så att den önskade belysningsnivån uppnås med så låg energiförbrukning som möjligt.

Fastigheters energiförbrukning

Aktörer inom den offentliga sektorn ska i sina åtgärder effektivera användningen av energi och material och sålunda minska växthusgasutsläpp.

Utbildning och information

Utbildning och information är viktiga verktyg när det gäller att säkerställa att åtgärderna för att effektivisera energianvändningen lyckas.

Trafik och mobilitet

Omkring en femtedel av Finlands växthusgasutsläpp härstammar från trafiken. Avgasutsläppen från trafiken försämrar också luftkvaliteten lokalt. Det här accentueras framför allt i livligt trafikerade stadsområden. Den offentliga sektorn har en avgörande roll när det gäller att utveckla trafiksystemet.

Materialeffektivitet

Materialeffektivitet kan ur kommunens perspektiv avse omsorg om att naturresurserna räcker till, en hållbar användning av naturresurserna på regional nivå och minskade miljöeffekter. Vi erbjuder information och verktyg som stöd för kommuners och städers resurskloka beslut.

Förnybar energi

Med energi som producerats ur förnybara energikällor främjar vi en hållbar utveckling i kommunerna. Förutom att användningen av förnybara energikällor minskar utsläppen minskar höjer den också den regionala välfärden.

Samhällsplanering

Samhällsutsläppen härstammar till största delen från byggnaders energianvändning och från trafiken. Områdes- och samhällsstrukturen har stor betydelse för utsläppens storlek.

Bidrag och finansiering

Till följd av finansieringsproblem kan många även ekonomiskt lönsamma investeringar lämnas ogjorda. Därför finns det statliga bidrag och finansieringsmodeller tillgängliga för finansiering av energieffektiva investeringar.

Skolor och läroanstalter

Förnuftig användning av energi och material och förståelse för betydelsen av dem är en medborgarfärdighet som det är viktigt att lära barn och unga.

Updaterad sist 30.05.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.