Lösningar

Avsnittet om lösningar innehåller information om åtgärder i anslutning till effektivisering av materialanvändning och ökad användning av förnybar energi som Motiva erbjuder produkter och tjänster för. Ämneshelheter som behandlas är energirevisioner, avtal om energieffektivitet, hållbar trafik och mobilitet, materialeffektivitet och utnyttjande av förnybar energi.

I avsnittet Energianvändning i Finland har vi samlat statistiska data om energianvändningen och koldioxidutsläpp i Finland.

I avsnittet Styrmetoder behandlas de internationella och nationella styrmetoder med vilkas hjälp vi förbättrar energieffektiviteten, främjar användningen av förnybar energi och begränsar utsläpp som orsakar klimatförändringar.

Europeiska unionen har ställt upp gemensamma mål för sina medlemsländer som ska effektivisera energianvändningen och minska utsläppen. Vi strävar efter att nå målen med hjälp av energi- och klimatdirektiven, där de viktigaste är Energitjänstedirektivet, direktivet om byggnaders energiprestanda och EcoDesign-direktivet. Kraven i dessa direktiv uppfylls bland annat genom nationella styrningsmetoder.


Innehåll

Energisynsverksamhet

Energisynverksamheten är uppdelad i två delar; obligatoriska energibesiktningar som det stadgas om i energieffektivitetslagen och som gäller stora företag, samt frivilliga energisyner som stöds av ANM och som gäller andra än stora företag.

Energieffektivitetsavtalen

Energieffektivitetsavtalen är en viktig del av Finlands energi- och klimatstrategi och en primär åtgärd för att främja en effektiv energianvändning i Finland.

Hållbar trafik och mobilitet

Ett mångsidigt utbud på metoder och samarbete mellan ett flertal sektorer möjliggör en minskning av utsläppen i trafiken. För att målen ska nås behövs koldioxidsnål energi, rena och energieffektiva fordon, intelligenta trafiktjänster, en infrastruktur som stöder hållbar trafik samt förändrade attityder och beteenden bland aktörerna.

Materialeffektivitet

Det lönar sig för företag och näringslivet att främja materialeffektivitet, eftersom det står i direkt förbindelse med kostnader, konkurrenskraft och förverkligande av samhällsansvaret.

Förnybar energi

Förnybar energi är sol-, vind-, vatten- och bioenergi, jordvärme och energi som fås från vågor och tidvattenrörelserna. Bioenergi är i sin tur vedbaserade bränslen, åkerbiomassa, biogas och den biologiskt nedbrytbara delen av retur- och avfallsbränslen.

Energianvändningen i Finland

Några av de mest centrala uppgifterna gällande Finlands total- och slutförbrukning av energi har publicerats på de följande sidorna.

Styrmetoder

Energieffektivitet, främjande av förnybar energi och reducering av utsläpp som påverkar klimatet kan styras med såväl internationella som med nationella metoder.

Miljömärkning

Miljömärkning Finland administrerar i Finland såväl det nordiska miljömärket Svanmärket som EU:s miljömärke.

Energisparveckan

Anmäl nu din arbetsplats till den nationella Energisparveckan. I år är kampanjen igång vecka 41 för tjugonde året i rad med temat förnuftig energiförbrukning.

Updaterad sist 15.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.