Energieffektivitetsavtalen

Målet för energieffektivitetsavtal som baserar sig på frivillighet är att effektivisera energianvändningen i industrin, energi- och tjänstesektorn, fastighetsbranschen, kommunsektorn och i oljeuppvärmningsfastigheter. Avtalen är medel som staten och branscherna tillsammans har valt ut för att uppfylla de internationella förpliktelser i anslutning till energieffektivitet som har ställts på Finland utan ny lagstiftning eller andra tvångsmedel.

Kommunsektorns avtal om energieffektivitet 2017-2025

Kommunsektorns energieffektivitetsavtal som inleddes i början av 2017 är ett avtal som arbets- och näringsministeriet, Energimyndigheten och Kommunförbundet har ingått om effektivare energianvändning inom kommunsektorn.

Kommunerna, städerna och samkommunerna undertecknade ett anslutningsspecifikt energieffektivitetsavtal i vilket de förbinder sig till åtgärderna och målen i kommunsektorns energieffektivitetsavtal.

Enligt avtalet ansluts anslutarens bostadsbyggnader i första hand till åtgärdsprogrammet för fastighetsbranschens energieffektivitetsavtal som gäller hyresbostadssamfund.

Kommunsektorns energieffektivitetsavtal och energiprogram 2008-2016
Kommunernas energieffektivitetsavtal och energiprogram 2008–2016 stödde förbättringen av energieffektiviteten och i dem ingick även mål och åtgärder i anknytning till främjandet av användningen av förnybar energi. Det viktigaste målet i avtalet och programmet var att uppnå en energibesparing på nio procent under perioden 2008-2016.

Kommunsektorns energieffektivitetsavtal 2008-2016 bestod av två avtalsmodeller:
  • För stora och medelstora kommuner energieffektivitetsavtal (KETS).
  • För små kommuner energiprogram (KEO).

Kommunsektorns energieffektivitetsavtal och energiprogram som avslutades 2016 omfattade över 77 procent av invånarna i Finland, sammanlagt 117 kommuner och 15 samkommuner.


Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.