Dataskyddsbeskrivning

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Motiva Oy
FO-nummer: 1629255-4
Adress: Norra Järnvägsgatan 25, PB 489 00101 HELSINGFORS
E-post: tietosuoja@motiva.fi

I denna dataskyddsbeskrivning beskrivs Motiva Oy:s gällande dataskyddspraxis.

2. Person som sköter registerärenden

Namn: direktör Kati Laakso, Motiva Oy, Kommunikation och marknadsföring
Kontaktinformation: kati.laakso@motiva.fi

3. Registrets namn

Motiva Oy:s personregister som gäller behandlingen av personuppgifter vid marknadsföring och för kund- och intressentgrupprelationer.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för behandlingen

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att sköta kundrelationer, hålla kontakt och till exempel att genomföra olika enkäter. Personuppgifter används till företagets kommunikation, marknadsföring och försäljning.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är den personuppgiftsansvariges berättigade intresse att behandla uppgifter och kommunicera med intressentgruppernas kontaktpersoner i fråga om ärenden som gäller deras ansvarsområde.

Personuppgifter samlas av den registrerade själv och från offentliga källor, till exempel via internet från företagens offentliga webbplatser, sociala nätverkstjänster eller andra motsvarande register enligt dataskyddslagstiftningen.

5. Registrets datainnehåll

Följande uppgifter behandlas i registret:
  • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer.
  • Uppgifter som gäller arbetsuppgift såsom befattning och ansvarsområde.
  • Uppgifter som gäller arbetsgivarföretaget.
  • Evenemangsuppgifter såsom hur den registrerade deltar i evenemang.
  • Uppgifter om innehåll i den marknadsföring som den registrerade använder såsom uppgifter om att den registrerade öppnat och klickat på meddelanden.

6. Mottagare av personuppgifter eller mottagargrupper

Personuppgifter lämnas ut till myndigheter inom de gränser som den gällande lagstiftningen tillåter och förpliktar till.

7. Överföring av personuppgifter till ett tredjeland

En del av de tjänster som den personuppgiftsansvarige använder för behandlingen av personuppgifter kan vara verksamma utanför Europeiska unionens medlemsstater eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Då följs vid överföring av uppgifter dataskyddslagstiftningens krav och används till exempel Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler då man avtalar om överföring av uppgifter med den instans som behandlar personuppgifter.

8. Lagringstid för personuppgifter

Personuppgifterna lagras så länge som de behöver lagras för att uppfylla det syfte för vilket de samlats in enligt denna dataskyddsbeskrivning. Vid lagring av personuppgifter beaktas personuppgifter som blivit passiva, och de raderas regelbundet.

9. De registrerades rättigheter vid behandling av personuppgifter

Rätt att kontrollera uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter som lagrats om honom eller henne i personregistret och få en kopia av uppgifterna. Den registrerade ska skicka en begäran om kontroll till e-postadressen tietosuoja@motiva.fi. Den registrerade ska i sin begäran om kontroll lägga fram de uppgifter som är nödvändiga för att ta fram uppgifterna. Vid behov kan den personuppgiftsansvarige be om mer information för att identifiera den registrerade.

Svaret på begäran om kontroll skickas per e-post till den som lämnat en begäran om kontroll, om inte den registrerade ber att uppgifterna ska skickas på ett annat sätt.

Rätt till rättelse av uppgifter

Motiva Oy svarar utifrån sina egna möjligheter för kvaliteten på de personuppgifter som Motiva Oy behandlar. Motiva Oy rättar, raderar eller kompletterar självmant eller på begäran av den registrerade felaktiga eller onödiga personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att Motiva Oy begränsar behandlingen, om den registrerade till exempel bestrider personuppgifternas korrekthet. Då begränsas behandlingen under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Rätt att kräva radering av uppgifter eller att invända mot behandlingen av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att hans eller hennes personuppgifter raderas eller invända mot behandlingen av dem, när det utgår från ett berättigat intresse. Den registrerade har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring genom att skicka e-post till adressen tietosuoja@motiva.fi.

Rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade kan överklaga behandlingen av personuppgifter hos den övervakande myndigheten som är dataombudsmannen.

10. Webbkakor

Motiva Oy använder webbkakor på sin webbplats.  Mer information om användningen av webbkakor finns här.

11. Ändringar av dataskyddspraxisen

Motiva Oy kan göra ändringar i denna dataskyddsbeskrivning och de uppgifter som gäller den. Motiva Oy rekommenderar att de registrerade regelbundet läser igenom denna dataskyddsbeskrivning för att få information om eventuella ändringar av den.


Updaterad sist 20.09.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.