Energiasanasto

Aurinkokeräin
Auringon säteilyenergian lämmöksi muuntava laite.

Aurinkopaneeli
Auringon säteilyenergian sähköksi muuntava laite.

Biomassa
Eloperäinen aine, jota voidaan hyödyntää muun muassa energiantuotannossa.

Biotalous
Taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotalous on osa vihreää taloutta ja liittyy myös ainekiertonsa vuoksi kiertotalouteen.

CHP, Combined Heat and Power
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto, jossa samassa prosessissa tuotetaan sähkön lisäksi lämpöä.

Cleantech
On "puhdasta teknologiaa", eli sellaisia tuotteita, palveluita, prosesseja ja teknologioita, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ehkäisevät tai vähentävät liiketoiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Digitalisaatio
Liiketoimintamallien muuttamista ja uusien arvonlisäys- ja ansaintamahdollisuuksien luomista digitaalisten teknologioiden avulla.

Ekologinen jalanjälki
Kertoo kuinka paljon pinta-alaa tarvitaan yhden vuoden aikana käyttämiemme resurssien, kuten ravinnon, raaka-aineiden ja energian tuottamiseen sekä niistä syntyneiden jätteiden jälleenkäsittelyyn, sijoittamiseen tai kierrätykseen.

Elinkaariajattelu
Tuotteen aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin sisältyvät valmistusprosessin (suorat vaikutukset) lisäksi kaikki ne ympäristövaikutukset, jotka syntyvät tuotteen elinkaaren eri vaiheissa ennen ja jälkeen sen valmistuksen (epäsuorat vaikutukset).

Energia
Kyky tehdä työtä.

Energialähde

Sekä polttoaineita että luonnonvoimia, esimerkiksi auringonsäteily, tuuli ja veden liike.

Energiamuoto

Energia voi esiintyä eri muodoissa. Tutuimpia energiamuotoja ovat sähkö ja lämpö, muita muun muassa mekaaninen ja kemiallinen energia.

Energiatehokkuus
Energiatehokkuus on suoritteen, palvelun, tavaran tai energian tuotoksen ja energiapanoksen välinen suhde.

Hake

Hakkurissa valmistettu puupalasten seos, jota voidaan käyttää sellun, kuitu- ja lastulevyn valmistukseen sekä polttoaineena.

Hakkuutähde

Hakkuussa metsään jäävä osa puusta, esimerkiksi oksat, latvat ja neulaset.

Hiilidioksidi

Ilmastomuutoksen kannalta merkittävin kasvihuonekaasu.

Huipputeho

Suurin teho, joka voidaan saavuttaa tietyllä laitteella tai jota voidaan tarvita tietyssä kulutuskohteessa.

Ilmastonmuutos
Ihmisen toiminnasta johtuvaa, ilmakehän lisääntyvästä kasvihuonekaasupitoisuudesta aiheutuvaa globaalia ilmaston lämpenemistä.

Kasvihuonekaasu
Tärkeimmät ilmakehässä luonnostaan esiintyvät kasvihuonekaasut ovat vesihöyry (H2O), hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), dityppioksidi (N2O) ja otsoni (O3). Ihmiskunnan päästöt lisäävät ilmakehässä luonnostaan esiintyvien kasvihuonekaasujen määrää ja aiheuttavat ilmaston lämpenemistä.

Kierrätyspolttoaine
Kuivasta, kiinteästä ja syntypaikalla lajitellusta jätteestä valmistettu polttoaine.

Kiertotalous
Resurssitehokkaan talouden malli, jossa resurssien käyttö on suunniteltu kestäväksi ja materiaalit ja tuotteet kiertävät niin, että sekä arvo että raaka-aineet säilyvät kierrossa entistä paremmin.

Käyttöaste

Vuotuisten käyttötuntien suhde vuoden kokonaistuntimäärään.

Materiaalitehokkuus
Materiaalitehokkuus on kilpailukykyisten tuotteiden ja palvelujen aikaansaamista pienenevin materiaalipanoksin siten että haitalliset vaikutukset vähenevät elinkaaren aikana.

Mustalipeä

Energiantuotantoon käytettävä puunjalostusteollisuuden prosessiliemi.

Pienhiukkaset

Palamisen yhteydessä syntyvät pienikokoiset hiukkaset.

Polttoaine

Aine, johon on sitoutunut energiaa käyttökelpoisessa muodossa, esimerkiksi kivihiili, öljy, maakaasu, turve, puu.

Puun
pienkäyttö
Puun käyttö asuntojen ja pienten kiinteistöjen lämmitykseen.

Resurssitehokkuus
Resurssitehokkuudessa lähtökohtana on käyttää maapallon resursseja kestävällä ja ympäristövaikutuksia vähentävällä tavalla.

Resurssiviisaus
Kyky käyttää erilaisia resursseja, kuten luonnonvaroja, raaka-aineita, energiaa, tuotteita ja palveluja kestävää kehitystä edistävällä tavalla.

Rikkiyhdisteet

Happamoitumista aiheuttavat rikkiä sisältävät yhdisteet.

Ruokajärjestelmä
Ruokajärjestelmän vaiheita ovat alkutuotanto, jalostus, kauppa ja ateriapalvelut, kuluttajien toiminta, jätteiden käsittely sekä kuljetukset. Kaikissa ruokajärjestelmän vaiheissa on mahdollisuuksia pienentää ruoantuotantoon liittyviä hiilidioksidipäästöjä.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP, Combined Heat and Power)
Prosessi, jossa tuotetaan samanaikaisesti sähkön lisäksi lämpöä.

Typen oksidit

Palamisessa syntyvät typen ja hapen muodostamat yhdisteet.

Uusiutuva energia
Uusiutuvaa energiaa ovat aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia, ilma- ja maalämpö sekä aalloista ja vuoroveden liikkeistä saatava energia.

Viisas liikkuminen
Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta suotuisia kulkutapoja, jotka ovat myös taloudellisia, sujuvia ja turvallisia sekä liikkujan terveyttä kohentavia. Viisaasti liikkumalla tarpeeton liikennesuorite vähenee.

Vähähiilisyys
Vähähiilisyys tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan toiminnoista, jotka sisältävät sekä tuotannon että kulutuksen, aiheutuu mahdollisimman vähän hiilidioksidipäästöjä.Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 8.8.2017