Energia- ja ilmastostrategia

Energia- ja Ilmastostrategiassa käsitellään energia- ja ilmastopoliittisia toimenpiteitä ja asetetaan päästöjen vähentämistavoitteita, uusiutuvan energian edistämistavoitteita ja energiankäytön tehostamistavoitteita. Strategian toimeenpanemiseksi käynnistetään toimeenpano-ohjelmia, joissa määritellään käytännön toimenpiteitä strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.

Energia- ja ilmastostrategian päivitys 2013

Hallitus hyväksyi strategiapäivityksen 20.3.2013 ja toimitti sen eduskunnalle valtioneuvoston selontekona. Strategiatyön valmistuttua aletaan laatia Suomen tiekarttaa kohti vuotta 2050 keinoista, joilla kasvihuonekaasupäästöjä vähennettäisiin vähintään 80 prosenttia. Tämän tiekartan laadintaan yhdistetään myös laaja sidosryhmien ja kansalaisten kuuleminen.

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia – Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 20.3.2013 (pdf) (379.3 KB)

Vuoden 2008 ilmasto- ja energiastrategia

Valtioneuvosto hyväksyi 6.11.2008 uuden pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian, jossa käsitellään ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitä yksityis­kohtaisesti vuoteen 2020 ja viitteenomaisesti aina vuoteen 2050 asti.

Ilmasto- ja energiastrategiasta nähdään selkeästi, että Euroopan komission Suomelle ehdottamien päästöjen vähentämistavoitteiden, uusiutuvan energian edistämistavoitteiden ja energiankäytön tehostamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä uusia ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitä.

Päästöleikkauksia kansallisilla toimilla ja päästökaupalla

Ilman uusia toimenpiteitä Suomen kasvihuonekaasupäästöt olisivat vuonna 2020 noin 20 prosenttia vuoden 1990 päästöjä korkeammalla. Kasvu aiheutuisi lähes yksinomaan energiantuotannon ja teollisuuden päästöistä. EU:n tavoitteena on vähentää edellä mainittujen toimialojen päästöjä 21 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä EU:n päästökauppadirektiivin avulla.

Muiden sektoreiden – kuten liikenteen, talokohtaisen lämmityksen ja maatalouden – päästöjä on Suomessa komission esityksen mukaan leikattava kansallisin toimin vuoteen 2020 mennessä keskimäärin 16 prosenttia vuoden 2005 tasosta.

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian esittely 06112008 (ppt) (275.5 KB)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 22.12.2016