Gröna certifikat

Vad är ett grönt certifikat?

Syftet med systemet med grönt certifikat är att öka användningen av förnybara energikällor där det är kostnadseffektivast och att avlägsna belastningarna som eldistributionen orsakar. De gröna certifikaten eller certifikat för förnybar energi (Green Certificates, Renewable Energy Certificates) är bevis på att en viss mängd el har producerats med förnybara energikällor. Certifikatens antal är lika stort som den producerade mängden – för produktionen av en megawattimme (1 000 kWh) utfärdas ett certifikat.

Ny metod att stöda förnybar energi

De förnybara energikällorna spelar en betydande roll när det gäller att minska energiproduktionens utsläpp och ordna energiförsörjningen. De förnybara energikällorna är emellertid fortfarande ofta konkurrenssvaga jämfört med fossila bränslen, och det behövs ofta olika slag av bidrag och stöd för att öka användningen av förnybara energikällor. Traditionellt har förnybara energikällor understötts med skatte- och investeringsstöd samt olika direkta stödformer.

De gröna certifikaten är en marknadsinriktad metod för att främja utnyttjandet av förnybara energikällor i elproduktionen. I systemet med gröna certifikat har miljövärdet och andra mervärden i anslutning till el och produktionen skiljts åt och säljs på olika marknader. Den producerade elströmmen säljs som ”grå” el på elmarknaden och miljömervärdet av produktionen och annat mervärde som uppkommer genom användningen av förnybara energikällor säljs som gröna certifikat.

Frivilligt i Finland

I Finland är medverkan i certifikathandeln frivillig. Konsumenter som vill stödja förnybar elproduktion kan teckna ett avtal om grön el med sitt elbolag (till exempel Norppasähkö, Tuulisähkö och Miljöpenni) eller alternativt köpa gröna certifikat på marknaden.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 15.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.