Inmatningstariff eller garantiprissystem

Syftet med inmatningssystemet är att garantera elproducenterna ett på förhand överenskommet pris för den producerade elektriciteten. Garantiprissystemet är ett av statens styrmedel genom vilket staten kan påverka strukturen av elproduktionen. Vanligtvis är strävan att genom systemet öka användningen av förnybara och inhemska energikällor.

I de flesta EU-medlemsländer tillämpas redan inmatningstariffer för förnybar energi. Omfattningen och strukturen varierar från land till land.

Inmatningstariffen i Finland

I Finland togs en inmatningstariff i bruk 2011. För 2012 reserverades nästan 100 miljoner euro i produktionsstöd för denna. Stödsumman för inmatningssystemet växer årligen så att stödet 2015 uppskattas kosta närmare 200 miljoner euro.

För vindkraftverk, biogaskraftverk och träbränslekraftverk som godkänts i systemet med inmatningstariff betalas stöd i enlighet med differensen mellan målpriset och marknadspriset för el. Målpriset för produktionen är 83,5 €/MWh. I syfte att garantera att vindkraften byggs upp snabbt är målpriset för vindkraftsel under de tre första åren 105,3 €/MWh. För el som producerats i skogsskogsfliskraftverk som omfattas av systemet betalas stöd som varierar i enlighet med priset för utsläppsrätten. Kraftverket kan få stöd i 12 år.

Källa: arbets- och näringsministeriet


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 15.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.