Energieffektivitetsavtalen

En ny period för avtal om energieffektivitet inleddes i början av 2017. Perioden för avtal om energieffektivitet för 2017–2025 fortsätter avtalsperioden 2008–2016. Anslutningen till den nya avtalsperioden har inletts.

Med avtal om energieffektivitet som inleddes inom olika verksamhetsområden 2008 fullföljdes internationella förbindelser i arbetet mot klimatförändringen i enlighet med den nationella energi- och klimatstrategin. Det nya avtalssystemet är ett särskilt betydelsefullt verktyg för verkställandet av energitjänstedirektivet (ESD) som trädde i kraft i maj 2006.

I och med energitjänstedirektivet ställdes det upp ett riktgivande energibesparingsmål för Finland på 9 procent för perioden 2008–2016. Uttryckt i energimängd är målet 17,8 TWh. I det nya avtalssystemet strävade man uttryckligen efter att beakta energitjänstedirektivets förpliktelser för vilkas verkställande Finland kunde förhandla fram energieffektivitetsavtal som alternativ till författningsstyrningen.

I den utsträckning som det inte var möjligt att fullfölja förpliktelserna i direktivet genom avtal bereddes de författningar som krävdes om energianvändningen inom den offentliga sektorn och om energieffektivitetstjänster.

Ministerierna medverkar i avtalen om energieffektivitet

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för näringslivets energieffektivitetsavtal och för kommunsektorns energieffektivitetsavtal och energiprogram.
Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 15.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.