Uusiutuva energia Suomessa

Uusiutuvan energian käyttöä pyritään energia- ja ilmastostrategian sekä Suomen kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti lisäämään nykyisestä. Tavoitteena on, että uusiutuvan energian osuus Suomen energiantuotannossa kasvaisi 9,5 prosenttiyksikköä vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä, jolloin sen osuus Suomen energiankulutuksesta olisi 38 prosenttia. Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta. Vuonna 2005 uusiutuvan energian osuus Suomen primäärienergian tuotannosta oli noin 28,5 prosenttia.

Energia- ja ilmastostrategia päivitetty 2016

Suomen hallitus hyväksyi 24.11.2016 kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030. Strategiassa linjataan konkreettisia toimia ja tavoitteita, joilla Suomi saavuttaa Sipilän hallitusohjelmassa ja EU:ssa sovitut energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030. Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta. Edellinen energia- ja ilmastostrategia hyväksyttiin vuonna 2013.

Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta.

Uusiutuvan energian kansallinen toimintasuunnitelma (NREAP)

Jokaisen Euroopan unionin jäsenmaan tuli toimittaa Euroopan unionille 30.6.2010 mennessä kansallinen uusiutuvan energian toimintasuunnitelma. Suunnitelmassa esitetään arviot energian loppukulutuksesta vuosina 2010-2020, tavoitteista ja kehitysnäkökulmista uusiutuvan energian parissa sekä poliittisista tukitoimenpiteistä.

Kolmannes energiasta uusiutuvaa

Uusiutuvan energian käytössä Suomi kuuluu EU-maiden kärkijoukkoon yhdessä Ruotsin, Latvian ja Itävallan kanssa. Ruotsissa ja Itävallassa uusiutuvan energian tuotannosta merkittävä osa on vesivoimaa. Suomessa painopiste on selkeästi puussa ja bioperäisissä kierrätyspolttoaineissa.

Uusiutuvan energian osuus vuoden 2014 energian kokonaiskulutuksesta oli 442,2 PJ eli 33 %. Vuonna 2010 osuus oli 32 %.

Kaikkiaan Suomessa kulutettiin vuonna 2014 energiaa 1 340 petajoulea (PJ), joka oli 2,4 % vähemmän kuin vuonna 2013, jolloin energiankulutus oli yhteensä 1 373 PJ.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2014 energian kokonaiskulutuksesta
Kuva 1. Uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 33 prosenttia vuonna 2014. Lähde: Energiatilasto 2015, Tilastokeskus

Uusiutuvat energialähteet 1970-2014
Kuva 2. Uusiutuvat energialähteet Suomessa 1970-2014. Lähde: Energiatilasto 2015, Tilastokeskus


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 15.8.2017