Rakennuslupa

Tuulivoimalan rakentaminen vaatii aina joko rakennusluvan tai toimenpideluvan (MRL 125 ja 126 §). Käytännössä tuulivoimalat rinnastetaan useimmiten rakennuslupaa edellyttäviin rakennuksiin. Toimenpideluvalla onkin mahdollista toteuttaa lähinnä yksityistä kotitarvekäyttöä palvelevia pieniä tuulivoimaloita.

Tuulivoimarakentamisessa viranomaisvalvontaa tarvitaan muun muassa turvallisuuteen, maisemaan ja ympäristönäkökohtiin liittyvistä syistä. Lisäksi on tärkeää huomata, että MRL 113.2 §:n nojalla myös kevyt rakennelma tai pienehkö laitos on rakennus, jos sillä on erityisiä maankäytöllisiä tai ympäristöllisiä vaikutuksia. Näin ollen myös pienehköä tuulivoimalaa varten voidaan tarvita rakennuslupa, jos se esimerkiksi sijoittuu maisemallisesti herkälle alueelle.

Asemakaavassa tai MRL 77 a §:n mukaisessa tuulivoimayleiskaavassa osoitetut tuulivoimalat voidaan toteuttaa suoraan rakennusluvalla.

Muut maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat

Tuulivoimalan rakentaminen voi joissakin tilanteissa vaatia poikkeamispäätöksen. Poikkeus voidaan myöntää esimerkiksi kaavasta ja sen määräyksestä. Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 171 ja 172 §).

Vuonna 2014 voimaan tulleen MRL 172 §:n muutoksen myötä vaikutuksiltaan merkittävänä rakentamisena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista asemakaavassa teollisuus- tai satama-alueeksi osoitetulle jo rakennetulle alueelle. Muiden edellytysten täyttyessä tuulivoimalan rakentamiseen voidaan myöntää asemakaavasta poikkeaminen.

Jos tuulivoimalat sijoittuvat ranta-alueelle, jota ei ole kaavassa erityisesti osoitettu tuulivoimarakentamiseen, tarvitaan aina myös poikkeamispäätös suunnittelutarpeesta ranta-alueella (MRL 72 ja 172 §).

Ranta-alueen ulkopuolella tuulivoimaloiden rakentaminen voi rakennusluvan lisäksi edellyttää suunnittelutarveratkaisua (MRL 16 ja 137 §). Suunnittelutarveratkaisua myönnettäessä rakentamisen sopivuutta on arvioitu tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajemmin yhdyskuntakehityksen, ympäristöarvojen ja tulevan maankäytön näkökulmasta. Tuulivoimalan sijainnista ja koosta riippuen suunnittelutarveratkaisua voidaan joissakin tapauksissa edellyttää yhdeltäkin tuulivoimalalta.

Suunnittelutarveratkaisun myöntämisen edellytyksenä on MRL 137 §:n mukaan, että rakentaminen:
  1. ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
  2. ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja
  3. on sopivaa maisemalliselta kannalta, eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Huomattavan laajalle vaikuttavien ja maankäyttöä sitovien hankkeiden toteuttaminen ei ole yleensä mahdollista suunnittelutarveratkaisun avulla, vaan ne edellyttävät asemakaavan laatimista. Asemakaavan laatimistarvetta harkittaessa on otettava huomioon myös kaavoitukseen liittyvät suunnittelutarveratkaisua laajemmat osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt sekä vaikutusarvioinnit.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 2.2.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.