Usein kysyttyä

Jos sinulla kysyttävää kuljetuspalveluista, ota meihin yhteyttä:
hankintapalvelu@motiva.fi

  1. Mitä hankintoja koskee laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011)?
  2. Onko julkisille tavarankuljetuspalveluille lain mukaan pakko asettaa ympäristövaatimuksia?
  3. Mihin ympäristövaatimuksiin Euro-päästöluokkavaatimuksen avulla voidaan vaikuttaa?
  4. Riittäkö Euro-päästöluokkavaatimus tarjouspyynnössä lain noudattamiseen?
  5. Olemme käyttäneet ajoneuvojen ikää hankintakriteerinä, onko tämä OK?
  6. Alueellamme ei ole montaa kuljetuspalveluja tarjoavaa yritystä ja niiden mahdollisuudet investoida uuteen kalustoon ovat heikot. Mitä voisimme tehdä?
  7. Miten taloudellisen ajotavan osaamisen voisi huomioida kuljetuspalveluhankinnoissa?
  8. Takaako sertifioitu ympäristöjärjestelmä tai liittyminen kuljetusalan energiatehokkuussopimukseen, että tarjoaja seuraa polttoaineen-/energiankulutusta?
  9. Millä tavoin raskaan kaluston kuljetushankinnoissa voidaan ottaa energiatehokkuus ja hiilidioksidipäästöt huomioon?
  10. Millaisia kriteereitä voisimme asettaa energiankulutukselle, hiilidioksidipäästöille sekä typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöille, kun osa tavarankuljetuksista tapahtuu pakettiautoilla ja osa kuorma-autoilla?


1. Mitä hankintoja koskee laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011)?

Laki (1509/2011) koskee tieliikenteeseen tarkoitettujen moottoriajoneuvojen ja tieliikenteeseen tarkoitetulla moottoriajoneuvolla suoritettavien henkilöliikenteen kuljetuspalvelujen julkisia hankintoja. Laissa tarkoitettuja henkilöliikenteen kuljetuspalvelujen hankintoja ovat joukkoliikennepalvelut ja muut henkilökuljetukset, kuten koulu- ja vammaiskuljetukset. Lain ulkopuolelle jäävät tavarankuljetukset ja esimerkiksi lumen auraus. Tieliikenteen moottoriajoneuvoiksi luokitellaan henkilöautot, pakettiautot, linja- ja kuorma-autot (ajoneuvoluokat M ja N). Esimerkiksi traktoreita, mopoja, moottoripyöriä ja kevyitä nelipyöriä (ajoneuvoluokka L) laki ei koske.


2. Onko julkisille tavarankuljetuspalveluille lain mukaan pakko asettaa ympäristövaatimuksia?

Ei ole. Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011) koskee vain moottoriajoneuvohankintoja (esim. paketti- ja kuorma-autot) ja henkilökuljetuksia. Vastuullinen hankintayksikkö voi kuitenkin asettaa vastaavantyyppisiä ympäristövaatimuksia myös tavarankuljetuksille.


3. Mihin ympäristövaatimuksiin Euro-päästöluokkavaatimuksen avulla voidaan vaikuttaa?

Euro-päästöluokka kertoo pakokaasujen terveydelle haitallisten aineiden (typenoksidi, hiilivedyt, hiukkaset, häkä) päästöistä, mutta se ei kerro auton energiankulutuksesta (energiatehokkuudesta) tai hiilidioksidipäästöistä. Euro-päästöluokkavaatimuksilla voidaan siis vaikuttaa vain paikalliseen ilmanlaatuun mutta ei kasvihuonekaasupäästöihin.


4. Riittäkö Euro-päästöluokkavaatimus tarjouspyynnössä lain noudattamiseen?

Ei riitä. Euro-päästöluokka kuvaa vain pakokaasujen terveydelle haitallisten aineiden (typenoksidi, hiilivedyt, hiukkaset, häkä) päästöjä, mutta se ei kerro auton energiankulutuksesta tai hiilidioksidipäästöistä. Lain (1509/2011) mukaan henkilökuljetuspalvelujen julkisissa hankinnoissa on otettava huomioon energia- ja ympäristövaikutuksista 1) energiatehokkuus, 2) hiilidioksidipäästöt ja 3) typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöt. Euro-luokka siis kattaa vain yhden osa-alueen lain asettamista vaatimuksista.


5. Olemme käyttäneet ajoneuvojen ikää hankintakriteerinä, onko tämä OK?

Lain (1509/2011) mukaan tietyissä hankinnoista on otettava huomioon energiankulutus, hiilidioksidipäästöt ja haitalliset pienhiukkas-, hiilivety- ja typenoksidipäästöt. Auton ikä ei suoraan anna tietoa näistä asioista, vaikka yleensä uusi auto on ympäristöominaisuuksiltaan parempi kuin vanha. Ikää voidaan käyttää kriteerinä näiden rinnalla, mikäli sillä halutaan kannustaa joihinkin muihin hankinnan kohteen kannalta oleellisiin asioihin.

Kohteissa joissa laki ei edellytä ympäristövaikutusten huomioon ottamista, esimerkiksi tavarakuljetuksissa, voidaan käyttää ikää myös sellaisenaan. Ajoneuvojen ikäkriteereillä voidaan välillisesti vaikuttaa myös päästöihin, sillä esimerkiksi terveydelle haitallisia päästöjä koskeva Euro-päästöluokka määräyty ajoneuvon käyttöönottovuoden perusteella.


6. Alueellamme ei ole montaa kuljetuspalveluja tarjoavaa yritystä ja niiden mahdollisuudet investoida uuteen kalustoon ovat heikot. Mitä voisimme tehdä?

Kaluston saatavuudessa ja palveluita tarjoavissa yrityksissä on suuria maantieteellisiä vaihteluita. Motivan hankintapalvelun ohjeiden ja suositusten tarkoituksena on mahdollistaa ympäristövaikutusten huomioon ottaminen tavalla, joka sopii parhaiten kulloiseenkin tilanteeseen.

Tekemällä markkinavuoropuhelua alueella voidaan kartoittaa nykytilanne ja saada käsitys yrittäjien investointikyvystä ja -halukkuudesta. On myös hyvä muistaa, että hankintojen kriteereillä voidaan kannustaa toimijoita uusiin investointeihin, eikä nykytilanne siis aina kerro tulevista mahdollisuuksista.

Jos halutaan varmistua siitä, että tarjouksia yhä saadaan, kannattaa ympäristövaikutusten huomioon ottamisen keinona käyttää pisteytystä. Tällöin vanhempaakaan kalustoa ei rajata kokonaan ulos.

Vinkkejä onnistuneesta markkinavuoropuhelusta: Lappeenranta uudistaa liikkumista innovatiivisin keinoin


7. Miten taloudellisen ajotavan osaamisen voisi huomioida kuljetuspalveluhankinnoissa?

Vertailuperusteeksi soveltuu ajoharjoittelua sisältävä taloudellisen ajotavan koulutus. Ammattipätevyysdirektiivin mukainen pakollinen raskaan ajokaluston ennakoivan ajon koulutus järjestetään yleensä teoriaopetuksena. Todentamistapana voi käyttää todistusta käydystä kurssista (saa olla enintään 5 vuotta vanha). Jos haluatte painottaa taloudellista ajotapaa vieläkin enemmän, voitte antaa lisäpisteitä myös kuljettajakohtaisesta ajotavan seurannasta. Todentamiskeinona on todistus seurantajärjestelmän käyttöönotosta ja/tai selvitys siitä, kuinka suureen osaan ajokalustoa seurantalaitteisto on asennettu ja miten järjestelmän antamaa tietoa hyödynnetään yrityksessä.

Taloudellisella ajotavalla voidaan säästää noin 5-15 % polttoaineenkulutuksessa. Ajoharjoittelua sisältävällä koulutuksella päästään parempiin tuloksiin kuin pelkällä teoriakoulutuksella. Taloudellista ajotapaa voi tukea ajotavan seurantalaitteilla sekä ottamalla ajotapakoulutus osaksi yrityksen johtamisjärjestelmää ja osaamisen kehittämistä.

Lisätietoa eri kurssityypeistä ja Motivan suosittelemia kursseja löytyy sivustolta: Ecodriving


8. Takaako sertifioitu ympäristöjärjestelmä tai liittyminen kuljetusalan energiatehokkuussopimukseen, että tarjoaja seuraa polttoaineen-/energiankulutusta?

Sertifioidut ympäristöjärjestelmät eivät automaattisesti sisällä kuljetusten polttoainekulutuksen seurantaa tai vähentämistä. Asiasta kannattaa siis pyytää erikseen kirjallinen selvitys.

Kaikki liikenteenalan vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset päättyivät vuoden 2016 lopussa. Liikenteen energiatehokkuussopimukset olivat tavarankuljetus- ja logistiikka-alalle sekä joukkoliikenteelle. Sopimuskausi kesti 2008 - 2016. Vuoden 2017 alusta lukien mikään kuljetusyritys ei siis enää ole kuulunut kumpaankaan liikenteen energiatehokkuussopimuksista, joten liikenteen energiatehokkuussopimukseen kuulumista ei enää voi käyttää tarjouspyyntökierroksella millään tavoin.

Liikenteen energiatehokkuussopimusten päättymisen jälkeen kuljetusyrityksen on mahdollista hyödyntää esimerkiksi Trafin tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmallia, johon ympäristövaikutukset on sisällytetty yhtenä elementtinä.

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli (Trafi)


9. Millä tavoin raskaan kaluston kuljetushankinnoissa voidaan ottaa energiatehokkuus ja hiilidioksidipäästöt huomioon?

Raskaalle kalustolle (kuorma-autoille tai linja-autot) ei ole yhtenäistä standardia hiilidioksidipäästöjen viralliselle mittaamiselle, joka olisi edellytyksenä virallisille ja vertailukelpoisille polttoaineenkulutus- ja päästöarvoille. Siksi niille ei ole mahdollista asettaa CO2-vähimmäisvaatimuksia, ellei tilaaja itse määrittele, minkä mittausstandardin mukaan päästöt tulee mitata ja ilmoittaa. Henkilö- ja pakettiautoille yhtenäinen standardi on olemassa, joten niiden päästöille voidaan asettaa CO2-vähimmäisvaatimuksia.

Raskaassa kalustossa CO2-päästöt ja energiatehokkuus voidaan kuitenkin ottaa hankinnassa huomioon vaatimalla palveluntarjoajalta polttoaineenkulutuksen ja/tai taloudellisen ajotavan seurannan järjestämistä. Seuranta voi olla auto- tai kuljettajakohtainen. Lisäksi tarjoajalla pitää olla toimintasuunnitelma kuljetusten energiatehokkuuden parantamiseksi sekä rutiinit sen seurantaan ja raportointiin. Vaatimukset voi harkinnan mukaan ajoittaa täytettäviksi joko tarjousvaiheessa tai sopimuskauden aikana.

Vaatimuksen voi todentaa ympäristöjohtamisjärjestelmällä tai -ohjelmalla ja sen seurantaraportilla tai muulla vastaavalla dokumentaatiolla, josta polttoaineenkulutuksen ja/tai taloudellisen ajotavan aktiivinen seuranta ilmenee.

Lisäksi on myös mahdollista edellyttää taloudellisen ajotavan koulutusta (ks. kysymys aiheesta yllä).


10. Millaisia kriteereitä voisimme asettaa energiankulutukselle, hiilidioksidipäästöille sekä typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöille, kun osa tavarankuljetuksista tapahtuu pakettiautoilla ja osa kuorma-autoilla?

Pakettiautojen energiankulutus- ja hiilidioksidipäästövaatimukset suositellaan asetettavaksi kokoluokittain, koska iso auto yleensä kuluttaa enemmän kuin pieni. Tarkemmin asiasta on tavarankuljetuspalveluiden hankintaohjeessa.

Raskaan kaluston osalta suositukset löytyvät kysymyksen yhdeksän kohdalta.

Usein henkilö- ja pakettiautoille asetetaan vähimmäisvaatimukseksi Euro 5 tai Euro 6 ja kuorma-autoille/linja-autoille Euro IV. Kuljetuspalveluiden osalta kaluston ikä ja päästöluokat kuitenkin vaihtelevat alueellisesti varsin paljon. Kannattaa siis tehdä markkinakartoitus alueen ajokalustotarjonnasta ja sen perusteella tarvittaessa säätää vaatimustaso omalle alueelle sopivaksi. On myös mahdollista antaa lisäpisteitä vähimmäisvaatimusta paremmista päästöluokista. On suositeltavaa sallia myös jälkiasennettavat puhdistuslaitteistot keinona täyttää päästöluokkavaatimukset.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.