Ympäristökriteerit

Raskaalle kalustolle ja työkoneille asetettavat ympäristövaatimukset

Hankintaorganisaatio voi vähentää työkoneista ja kuorma-autoista aiheutuvia ympäristövaikutuksia asettamalla kalustolle ympäristökriteerejä. Kriteerejä voi käyttää sekä oman kaluston hankinnassa että urakoiden kilpailuttamisessa. Yleensä vaatimuksia ei uloteta tilapäiskalustoon. Jos harkitaan oman kaluston hankkimista, on hyödyllistä ensin selvittää, kannattaisiko kalusto vuokrata. Työ- ja kuljetuskaluston tuotanto vaatii paljon raaka-aineita. Jos kone tai ajoneuvo tulisi seisomaan pitkiä aikoja käyttämättömänä, säästää vuokraaminen ympäristöä ja usein myös rahaa.

Säännellyt pakokaasupäästöt

Kuorma-autoilta voi vaatia tiettyä EURO-luokitusta ja työkoneilta vaihe- eli Stage-luokitusta pakokaasupäästöjen vähentämiseksi. Vähimmäisvaatimusta paremmasta EURO- tai vaiheluokasta voi antaa lisäpisteitä. Työkoneille, jotka eivät kuulu päästöluokkasääntelyn piiriin, voidaan asettaa ikäraja. Työkoneiden osalta kannattaa myös varmistaa, onko koneessa katalysaattoria. Pakokaasupäästövaatimuksiin kannattaa panostaa varsinkin tiheän asutuksen välittömässä läheisyydessä.

Kuorma-auton EURO-luokka näkyy yleensä rekisteröintitodistuksessa (I-osan [tekninen osa] "Erikoisehdot ja huomautukset" -kohta). Jos päästöluokkatieto puuttuu ko. kohdasta, tieto pitää täydentää rekisteröintitodistukseen katsastustoimipaikalla.

Työkoneiden päästöluokasta ei aina ole yhtä helposti saatavilla tietoa. Koska myös käyttöönottovuosi määrittää työkoneen päästöluokkaa, todentamisen helpottamiseksi voi Stage-luokan rinnalle/tilalle asettaa vaatimuksen työkoneen käyttöönottovuodesta.

Kaluston päästöluokkaa voi parantaa myös jälkiasennettavilla puhdistuslaitteilla (ns. retrofit). Tällaisessa tapauksessa tarjoukseen on kuvattava toteutetut/toteutettavat tekniset parannustoimenpiteet. Lisäksi tarjoukseen on liitettävä tavarantoimittajan dokumentti järjestelmän vaikutuksesta päästöihin sekä rekisteriotteen erikoisehtojen asianomainen merkintä.

Kansainvälisesti on hyväksytty uusi normi, E-sääntö 132, jonka mukaan jälkikäsittelylaitteita voidaan hyväksyä.

Suosittelemme kysymään mahdollisilta tarjoajilta heidän kalustonsa päästöluokista tarjouspyynnön valmisteluvaiheessa. Näin osaatte asettaa vaatimustason oikein. Lisäpisteitä voi antaa vähimmäisvaatimustasoa puhtaammasta kalustosta. Jos tavoitteena on kiristää vaatimuksia on hyvä ilmoittaa siitä hyvissä ajoin, jopa vuosi ennen varsinaista kilpailutusta. Näin urakoitsijat ehtivät valmistautua kilpailutukseen joko investoimalla uuteen kalustoon tai nostamalla päästöluokkatasoa jälkiasennuslaitteilla.

Urakkahankinnoissa urakoitsijoita voi kannustaa päästöluokaltaan puhtaampaan kalustoon sisällyttämällä sopimukseen bonuksia koskeva ehtoja. Esimerkiksi Ruotsissa ja Hollannissa urakoitsijalle saatetaan maksaa pieni bonus perustuen vähimmäisvaatimusta paremmalla kalustolla tehtyihin työtunteihin.

Suomessa kuljetus- ja maarakennusalan kalusto vaihtelee suuresti. Kaluston teknis-taloudellinen elinkaari on noin 17 vuotta, tietyillä vähässä käytössä olevilla työkoneilla se voi olla huomattavasti pidempi. Tässä vaiheessa yrittäjän on aiheellista investoida uuteen kalustoon tai tehdä parannuksia olemassa olevaan. EURO III ja Stage I normit täyttävä kalusto ovat elinkaarensa päässä vuoteen 2020 mennessä.

Tietyillä kaupunkialueilla voi olla perusteltua asettaa tiukempi päästöluokkavaatimus, jos ilmanlaadulle asetetut tavoitteet näin edellyttävät.

Esimerkkivaatimus:
Kaluston tulee täyttää EURO III ja/tai Stage II normin päästövaatimukset. Urakassa käytetty kalusto ei saa olla 15 vuotta vanhempi. Jälkiasennuslaitteilla varustettu ajoneuvo/työkone hyväksytään.

Vaatimukset eivät koske tilapäiskalustoa, joka on käytössä alle kaksi viikkoa.

Energiatehokkuus ja hiilidioksidipäästöt

EURO- ja vaiheluokitukset eivät koske CO2-päästöjä. Raskaalle kalustolle ja työkoneille ei vielä ole olemassa virallisesti hyväksyttyä tapaa mitata hiilidioksidipäästöjä ja energiatehokkuutta.

Keskeisimmät keinot energiatehokkuuden ja CO2-päästöjen huomioimiseksi urakkahankinnoissa ovat taloudellinen ajotapa sekä polttoaineenkulutuksen ja ajotavan seurantajärjestelmät. Jos hankintaorganisaatio haluaa edistää urakan energiatehokkuutta, suosittelemme keskittymään näihin.

Energian/polttoaineen kulutuksen seuranta ei itsessään vähennä ilmastokuormitusta, mutta se mahdollistaa energiatehokkuuden systemaattisen parantamisen (lähtötason määrittely, toimenpiteiden kohdistaminen, tavoitteiden toteutumisen seuranta). Edellytyksenä on, että urakoitsija käy seurannasta saatavaa tietoa läpi ja hyödyntää sitä toiminnan kehittämisessä. Karkeimmillaan seuranta koskee polttoaineen kokonaiskulutusta, mutta erilaisten järjestelmien avulla kulutusta voidaan seurata tarkemmin, esim. ajoneuvo- tai kuljettajakohtaisesti.

Taloudellinen ajotapa on toinen keskeinen keino vähentää kone- ja kuljetuskaluston CO2-päästöjä. Se voidaan omaksua esim. koulutuksessa, joka on tehokkaampaa sisältäessään myös ajoharjoittelua. Koulutuksesta saatava säästö polttoaineenkulutuksessa on pitkällä aikavälillä 5-10 %. Raskaan kaluston ammattikuljettajat käyvät lain mukaan säännöllisesti ennakoivan ajon opetuksessa (suoritetaan yleensä teoriakurssina), mutta lisäksi heille on tarjolla vapaaehtoisia, ajoharjoittelua sisältäviä taloudellisen ajotavan kursseja. Työkoneiden kuljettajille koulutustarjontaa on hyvin vähän tai ei ollenkaan.

Ajotavan seuranta- ja opastusjärjestelmät tehostavat ajotavan taloudellisuutta. Ne voivat kasvattaa taloudellisen ajotavan oppimisesta koituvan polttoainesäästön jopa 15 %:iin, jos järjestelmien keräämää tietoa hyödynnetään yrityksen toimintatapojen kehittämisessä.

Lisäksi energiatehokkuutta voidaan parantaa seuraavilla toimenpiteillä:
  • ajoreittien optimointi, siirtoajojen minimointi (saatavilla myös optimointiohjelmistoja)
  • energiatehokkuuden huomioiminen kalustovalinnoissa (ajoneuvon paino, aerodynamiikka ynnä muut voivat vaikuttaa polttoaineen kulutukseen enimmillään jopa 30 %)
  • tyhjäkäynnin välttäminen
  • renkaiden ja rengaspaineiden oikea valinta (vaikutus polttoaineen kulutukseen 5 %)
  • energiankulutusta pienentävät voiteluaineet (vaikutus 1-2 %).

Urakkahankinnoissa suosittelemme kiinnittämään huomiota siihen, miten ympäristövaikutukset huomioidaan kyseisen urakan toteutuksessa. Yleisin keino on vaatia tarjoajalta urakkakohtaista ympäristösuunnitelmaa.

Suosittelemme sisällyttämään vaadittuun ympäristösuunnitelmaan myös suunnitelma energiatehokkuuden parantamiseksi. Täten urakoitsijoille annetaan mahdollisuus valita itselleen sopivat energiatehokkuustoimenpiteet. Parhaimmillaan suunnitelma sisältää arvion käytetyn energian määrästä ja laadusta, kuvauksen toteutettavista säästötoimenpiteistä ja arvion säästöpotentiaalista. Suunnitelman laatu voi olla yhtenä kokonaistaloudellisuuden vertailukriteerinä. Lisäpisteitä voi antaa esimerkiksi ajotavan tai polttoainekulutuksen systemaattisesta seurannasta tai ajoharjoittelua sisältävästä taloudellisen ajotavan koulutuksesta.

On tärkeää varmistaa vaadittujen toimenpiteiden toteutuminen raportointia ja tarkastuksia koskevilla sopimusehdoilla ja sisällyttää asia urakan seurantakokouksiin.

Esimerkkivaatimus:
Tarjoajan on esitettävä urakkakohtainen ympäristösuunnitelma, jossa on kuvattu energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet urakan aikana.

Taloudellisen ajotavan koulutuksen painottaminen lisää myös turvallisuutta. Sitä kannattaa siksi painottaa hankinnassa.

Esimerkkivaatimus:
Kaikki kuljettajat ovat suorittaneet taloudellisen ajotavan koulutuksen.

Hankintaoppaita

Energiatehokkaat pumput

Energiatehokkaat pumput (pdf) (765.3 KB)

Julkaistu: 2011
Laajuus:
32 s.

Lue ensin:

Oppaan tarkoitus on ohjata pumppujen hankintaa siten, että moottoreiden energiatehokkuus tulee huomioitua hankintaprosessin aikana. Opas on suunnattu teollisuuden sekä palvelu- ja julkisen sektorin käyttölaitteita hankkiville henkilöille.


Energiatehokkaat sähkömoottorit

Energiatehokkaat sähkömoottorit (pdf) (410.8 KB)

Julkaistu: 2011
Laajuus: 32 s.

Energiatehokkaat sähkömoottorit – Liite (pdf) (497.4 KB)

Julkaistu: 2011
Laajuus: 1 s.

Lue ensin: Näin käytät hankintaohjeitamme

Oppaan tarkoituksena on ohjata sähkömoottoreiden hankintaa siten, että moottoreiden energiatehokkuus tulee huomioitua hankintaprosessin aikana. Opas on suunnattu teollisuuden sekä palvelu- ja julkisen sektorin käyttölaitteita hankkiville henkilöille. Oppaan mukana tulee A4-kokoinen liite hankintaprosessista.


Energiatehokkaat paineilmaa käyttävät laitteet

Energiatehokkaat paineilmaa käyttävät laitteet (pdf) (1.8 MB)

Julkaistu 2010
Laajuus 34 s.

Energiatehokkaat_paineilmaa_käyttävät_laitteet – Liite (pdf) (504 KB)

Julkaistu: 2010
Laajuus: 34 s.

Lue ensin: Näin käytät hankintaohjeitamme

Oppaan tarkoituksena on ohjata paineilmaa käyttävien laitteiden hankintaa siten, että paineilman energiatehokkuus tulee huomioitua hankintaprosessin aikana. Opas on suunnattu teollisuuden käyttölaitteita hankkiville henkilöille, mutta se voi olla hyödyksi myös julkisille toimijoille (esimerkiksi kunnallistekniikan alalla). Oppaan mukana tulee A4-kokoinen liite hankintaprosessista.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.